Alternative content


HG 409/2004

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR ™I DEZVOLTÃRII RURALE
O R D I N
privind accesul la resursele acvatice vii, Ón vederea practic„rii pescuitului Ón scop recreativ/sportiv
Ón bazinele piscicole naturale
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 121, ale art. 132 alin. (1) ºi (4), ale art. 21 alin. (1) ºi (2), ale art. 631 ºi ale
art. 79 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi acvacultura, republicat„, cu modific„rile ºi
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ºi func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ºi
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ºi complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ºi dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 163/23.II.2005 7
Art. 1. — Accesul la resursele acvatice vii, Ón vederea
practic„rii pescuitului Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele
piscicole naturale, se atribuie de c„tre administratorii
resurselor acvatice vii, stabili˛i prin lege.
Art. 2. — (1) Dreptul de pescuit Ón scop recreativ/sportiv
Ón bazinele piscicole naturale se atribuie, la cerere,
asocia˛iilor de pescari sportivi legal constituite.
(2) Administratorii resurselor acvatice vii atribuie dreptul
de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole
naturale, Ón conformitate cu prevederile legale, pe baza
autoriza˛iei de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele
piscicole naturale, al c„rei model este prev„zut Ón anexa
nr. 1 la prezentul ordin ºi care se Ónregistreaz„ Óntr-un
registru special, ˛inut de c„tre emitent.
Art. 3. — (1) Pescuitul Ón scop recreativ/sportiv Ón
bazinele piscicole naturale se practic„ pe baza permisului
individual de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele
piscicole naturale, al c„rui model este prev„zut Ón anexa
nr. 2 la prezentul ordin, care se elibereaz„ de c„tre
asocia˛iile de pescari sportivi legal constituite ºi recunoscute
de c„tre Ministerul Agriculturii, P„durilor ºi Dezvolt„rii
Rurale, Ón condi˛iile legii.
(2) Permisul individual de pescuit Ón scop
recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale este
netransmisibil.
Art. 4. — (1) Autoriza˛iile ºi/sau permisele de pescuit Ón
scop recreativ/sportiv pot fi anulate Ón cazul nerespect„rii
prevederilor legale privind practicarea pescuitului
recreativ/sportiv, la sesizarea personalului cu drept de
control din cadrul Inspec˛iei Piscicole, Ministerului
Administra˛iei ºi Internelor, G„rzii Na˛ionale de Mediu,
Administra˛iei Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“, precum
ºi de c„tre persoanele Ómputernicite prin ordin al ministrului
agriculturii, p„durilor ºi dezvolt„rii rurale.
(2) Administratorii ºi beneficiarii dreptului de pescuit Ón scop
recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale vor asigura cu
personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploat„rii
acestora, controlul activit„˛ilor de pescuit, combaterea
pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor ºi degrad„rilor.
Art. 5. — Formularele autoriza˛iilor ºi permiselor
individuale de pescuit Ón scop recreativ/sportiv sunt tip„rite,
Ónseriate ºi gestionate, conform legii, de administratorii
resurselor acvatice vii ºi asocia˛iile de pescari sportivi.
Art. 6. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
anexa nr. 2 îAutoriza˛ie de atribuire a dreptului de pescuit
recreativ/sportiv Ón apele colinare ºi de ºes“, anexa nr. 3
îAutoriza˛ie de atribuire a dreptului de pescuit
recreativ/sportiv Ón apele de munte“, anexa nr. 8 îPermis
de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole
naturale din apele colinare ºi de ºes“ ºi anexa nr. 9
îPermis de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele
piscicole naturale din apele de munte“, prev„zute Ón Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ºi p„durilor nr. 350/2001
pentru aprobarea con˛inutului ºi modelelor autoriza˛iilor de
pescuit Ón scop comercial, recreativ/sportiv ºi ºtiin˛ific,
precum ºi a permiselor de pescuit individuale, se abrog„.
Art. 7. — Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p„durilor ºi dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucureºti, 17 februarie 2005.
Nr. 117.
ANEXA Nr. 1
Administratorul resurselor acvatice vii SIGLA
............................................................. Elemente de securizare
Seria ................. nr. ..........................
A U T O R I Z A fi I E
de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale
nr. ............................. din ................................
Perioada de valabilitate
............................................................................
1. Asocia˛ia de pescari sportivi ..........................
...............................................................................
2. Adresa: .............................................................
3. Registrul persoanelor juridice nr. ............................. din ...................................
4. Certificat de Ónregistrare fiscal„: ......................
5. Contract/act adi˛ional de atribuire a dreptului de pescuit Ón scop recreativ/sportiv nr. ....................... din .............................
6. Bazinele piscicole naturale/zona de pescuit:
............................................................................................................................... .................................................................................
..............................................................................
7. Num„rul maxim de permise individuale de pescuit Ón scop recreativ/sportiv ce se pot emite pentru bazinele piscicole
naturale men˛ionate .................................
8. De˛in„torul prezentei autoriza˛ii are obliga˛ia s„ marcheze zonele care fac obiectul acesteia, sub controlul administratorului
resurselor acvatice vii, ºi s„ asigure cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, controlul activit„˛ilor de pescuit ºi combaterea
pescuitului ilegal, Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi acvacultura, republicat„, cu
modific„rile ºi complet„rile ulterioare.
Preºedinte/Guvernator/Director general,
..................................................
ANEXA Nr. 2
P E R M I S I N D I V I D U A L D E P E S C U I T
Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale
CONDIfiII TEHNICE:
— Dimensiuni format: 5x10 cm — tip vedere
— Suport: carton glossy (lucios)
— Grafic„: Fa˛„: Fundal — imagine reprezentativ„ a pescuitului recreativ sportiv
Verso: Fundal — marcaj WATERMARK cu ini˛ialele administratorului
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 163/23.II.2005 8
(Fa˛„)
ASOCIAfiIA DE PESCARI SPORTIVI
...............................................................
PERMIS INDIVIDUAL DE PESCUIT
Ón scop recreativ/sportiv
Ón bazinele piscicole naturale
Seria ......................... nr. ....................
(Verso)
Numele ºi prenumele .....................................................................................
Valabil de la .................. la ..................., numai Ónso˛it de
carnetul de membru pescar sportiv
Prezentul permis acord„ dreptul exercit„rii pescuitului Ón scop
recreativ/sportiv, Ón condi˛iile legii, Ón bazinele piscicole naturale care
fac obiectul autoriza˛iei nr. ........................ din ..................................., eliberat„
de ........................................................................................................................... .
Semn„tura
L.S.
(ºtampila asocia˛iei de pescari sportivi)
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureºti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucureºti
ºi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ºi Contabilitate Public„ a Municipiului Bucureºti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ºi 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 163/23.II.2005 con˛ine 8 pagini. Pre˛ul de v‚nzare 5.500 lei ISSN 1453—4495
EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR


Ordinul nr. 1134 din 28. 10. 2 ...

2|40
Ordinul nr. 1134 din 28. 10. 2005, privind accesul la resursele acvatice vii
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE ORDIN Nr. 1134 din 28. 10. 2005 privind accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale – in baza : - referatului de aprobare nr.2259/ 20.10.2005, - prevederi ...
citeste ->  

Ordin privind prohibitia pescu ...

3|40
Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2005
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR SI DEZVOLTARII RURALE Nr. 269 din 1 aprilie 2005 Nr. 178 din 23 martie 2005 O R D I N privind prohibitia pescuitului in anul 2005 Având in vedere prevederile art. 3825 din Legea nr. 192/2001 privind resursele a ...
citeste ->  

Arhiva Articole