HG 409/2004

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

HG 409/2004

MINISTERUL AGRICULTURII, P�DURILOR �I DEZVOLT�RII RURALE
O R D I N
privind accesul la resursele acvatice vii, �n vederea practic�rii pescuitului �n scop recreativ/sportiv
�n bazinele piscicole naturale
Av�nd �n vedere prevederile art. 121, ale art. 132 alin. (1) �i (4), ale art. 21 alin. (1) �i (2), ale art. 631 �i ale
art. 79 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul �i acvacultura, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare,
�n temeiul Hot�r�rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea �i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P�durilor �i
Dezvolt�rii Rurale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p�durilor �i dezvolt�rii rurale emite urm�torul ordin:
MONITORUL OFICIAL AL ROM�NIEI, PARTEA I, Nr. 163/23.II.2005 7
Art. 1. � Accesul la resursele acvatice vii, �n vederea
practic�rii pescuitului �n scop recreativ/sportiv �n bazinele
piscicole naturale, se atribuie de c�tre administratorii
resurselor acvatice vii, stabili˛i prin lege.
Art. 2. � (1) Dreptul de pescuit �n scop recreativ/sportiv
�n bazinele piscicole naturale se atribuie, la cerere,
asocia˛iilor de pescari sportivi legal constituite.
(2) Administratorii resurselor acvatice vii atribuie dreptul
de pescuit �n scop recreativ/sportiv �n bazinele piscicole
naturale, �n conformitate cu prevederile legale, pe baza
autoriza˛iei de pescuit �n scop recreativ/sportiv �n bazinele
piscicole naturale, al c�rei model este prev�zut �n anexa
nr. 1 la prezentul ordin �i care se �nregistreaz� �ntr-un
registru special, ˛inut de c�tre emitent.
Art. 3. � (1) Pescuitul �n scop recreativ/sportiv �n
bazinele piscicole naturale se practic� pe baza permisului
individual de pescuit �n scop recreativ/sportiv �n bazinele
piscicole naturale, al c�rui model este prev�zut �n anexa
nr. 2 la prezentul ordin, care se elibereaz� de c�tre
asocia˛iile de pescari sportivi legal constituite �i recunoscute
de c�tre Ministerul Agriculturii, P�durilor �i Dezvolt�rii
Rurale, �n condi˛iile legii.
(2) Permisul individual de pescuit �n scop
recreativ/sportiv �n bazinele piscicole naturale este
netransmisibil.
Art. 4. � (1) Autoriza˛iile �i/sau permisele de pescuit �n
scop recreativ/sportiv pot fi anulate �n cazul nerespect�rii
prevederilor legale privind practicarea pescuitului
recreativ/sportiv, la sesizarea personalului cu drept de
control din cadrul Inspec˛iei Piscicole, Ministerului
Administra˛iei �i Internelor, G�rzii Na˛ionale de Mediu,
Administra˛iei Rezerva˛iei Biosferei �Delta Dun�rii�, precum
�i de c�tre persoanele �mputernicite prin ordin al ministrului
agriculturii, p�durilor �i dezvolt�rii rurale.
(2) Administratorii �i beneficiarii dreptului de pescuit �n scop
recreativ/sportiv �n bazinele piscicole naturale vor asigura cu
personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploat�rii
acestora, controlul activit�˛ilor de pescuit, combaterea
pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor �i degrad�rilor.
Art. 5. � Formularele autoriza˛iilor �i permiselor
individuale de pescuit �n scop recreativ/sportiv sunt tip�rite,
�nseriate �i gestionate, conform legii, de administratorii
resurselor acvatice vii �i asocia˛iile de pescari sportivi.
Art. 6. � La data intr�rii �n vigoare a prezentului ordin,
anexa nr. 2 �Autoriza˛ie de atribuire a dreptului de pescuit
recreativ/sportiv �n apele colinare �i de �es�, anexa nr. 3
�Autoriza˛ie de atribuire a dreptului de pescuit
recreativ/sportiv �n apele de munte�, anexa nr. 8 �Permis
de pescuit �n scop recreativ/sportiv �n bazinele piscicole
naturale din apele colinare �i de �es� �i anexa nr. 9
�Permis de pescuit �n scop recreativ/sportiv �n bazinele
piscicole naturale din apele de munte�, prev�zute �n Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei �i p�durilor nr. 350/2001
pentru aprobarea con˛inutului �i modelelor autoriza˛iilor de
pescuit �n scop comercial, recreativ/sportiv �i �tiin˛ific,
precum �i a permiselor de pescuit individuale, se abrog�.
Art. 7. � Anexele nr. 1 �i 2 fac parte integrant� din
prezentul ordin.
Art. 8. � Prezentul ordin va fi publicat �n Monitorul
Oficial al Rom�niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p�durilor �i dezvolt�rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure�ti, 17 februarie 2005.
Nr. 117.
ANEXA Nr. 1
Administratorul resurselor acvatice vii SIGLA
……………………………………………………. Elemente de securizare
Seria …………….. nr. ……………………..
A U T O R I Z A fi I E
de pescuit �n scop recreativ/sportiv �n bazinele piscicole naturale
nr. ……………………….. din …………………………..
Perioada de valabilitate
………………………………………………………………….
1. Asocia˛ia de pescari sportivi ……………………..
…………………………………………………………………….
2. Adresa: …………………………………………………….
3. Registrul persoanelor juridice nr. ……………………….. din ……………………………..
4. Certificat de �nregistrare fiscal�: ………………….
5. Contract/act adi˛ional de atribuire a dreptului de pescuit �n scop recreativ/sportiv nr. ………………….. din ………………………..
6. Bazinele piscicole naturale/zona de pescuit:
………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
7. Num�rul maxim de permise individuale de pescuit �n scop recreativ/sportiv ce se pot emite pentru bazinele piscicole
naturale men˛ionate ……………………………
8. De˛in�torul prezentei autoriza˛ii are obliga˛ia s� marcheze zonele care fac obiectul acesteia, sub controlul administratorului
resurselor acvatice vii, �i s� asigure cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, controlul activit�˛ilor de pescuit �i combaterea
pescuitului ilegal, �n conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul �i acvacultura, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.
Pre�edinte/Guvernator/Director general,
…………………………………………..
ANEXA Nr. 2
P E R M I S I N D I V I D U A L D E P E S C U I T
�n scop recreativ/sportiv �n bazinele piscicole naturale
CONDIfiII TEHNICE:
� Dimensiuni format: 5×10 cm � tip vedere
� Suport: carton glossy (lucios)
� Grafic�: Fa˛�: Fundal � imagine reprezentativ� a pescuitului recreativ sportiv
Verso: Fundal � marcaj WATERMARK cu ini˛ialele administratorului
MONITORUL OFICIAL AL ROM�NIEI, PARTEA I, Nr. 163/23.II.2005 8
(Fa˛�)
ASOCIAfiIA DE PESCARI SPORTIVI
………………………………………………………
PERMIS INDIVIDUAL DE PESCUIT
�n scop recreativ/sportiv
�n bazinele piscicole naturale
Seria ……………………. nr. ………………..
(Verso)
Numele �i prenumele ………………………………………………………………………….
Valabil de la ……………… la ………………., numai �nso˛it de
carnetul de membru pescar sportiv
Prezentul permis acord� dreptul exercit�rii pescuitului �n scop
recreativ/sportiv, �n condi˛iile legii, �n bazinele piscicole naturale care
fac obiectul autoriza˛iei nr. …………………… din …………………………….., eliberat�
de …………………………………………………………………………………………………………… .
Semn�tura
L.S.
(�tampila asocia˛iei de pescari sportivi)
Regia Autonom� �Monitorul Oficial�, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure�ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial� Rom�n� � S.A. � Sucursala �Unirea� Bucure�ti
�i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie �i Contabilitate Public� a Municipiului Bucure�ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure�ti, �os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 �i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 �i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom� �Monitorul Oficial�
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 163/23.II.2005 con˛ine 8 pagini. Pre˛ul de v�nzare 5.500 lei ISSN 1453�4495
EDITOR: PARLAMENTUL ROM�NIEI � CAMERA DEPUTAfiILOR