Legea educatiei fizice si sportului, Legea 69/200

In baza acestei legi se infiinteaza FEDERATIILE SPORTIVE, deci

Legea educatiei fizice si sportului, Legea 69/200

H nr. 884 publicat �n M.Of. nr. 578 din data: 09/14/2001
HG884/2001
Hotar�re nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere
�n aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
Guvernul Rom�niei
Hotar�re nr. 884
din 13 septembrie 2001
pentru aprobarea Regulamentului de punere �n aplicare a dispozitiilor Legii educatiei
fizice si sportului nr. 69/2000
Publicat �n Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 14 septembrie 2001
�n temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rom�niei si ale art. 96 din Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Rom�niei adopta prezenta hotar�re.
Articol unic. – Se aproba Regulamentul de punere �n aplicare a dispozitiilor Legii
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, prevazut �n anexa care face parte integranta
din prezenta hotar�re.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
—————
Ministrul tineretului si sportului,
Georgiu Gingaras
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian S�rbu
Ministrul educatiei si cercetarii,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul apararii nationale,
Sorin Encutescu,
secretar de stat
p. Ministru de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Bucuresti, 13 septembrie 2001.

Nr. 884.
ANEXA
Regulament
din 13 septembrie 2001
de punere �n aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
Publicat �n Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 14 septembrie 2001
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – �n sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au
urmatorul �nteles:
a) atribuire – act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului elibereaza
Certificatul de identitate sportiva si acorda numar de identificare structurilor sportive,
cu respectarea unor conditii si sub un anumit control;
b) avizare – act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului avizeaza
constituirea si functionarea unei structuri sportive;
c) autorizare – act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului aproba:
participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale, europene si
regionale; afilierea organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de
specialitate, precum si organizarea pe teritoriul Rom�niei de campionate mondiale,
europene si regionale;
d) �nregistrare – consemnare facuta �n scop de publicitate �n Registrul sportiv, pentru
realizarea unei evidente centralizate la nivel national a structurilor sportive;
e) recunoastere – act administrativ emis de Ministerul Tineretului si Sportului, care
atesta calitatea de structura sportiva �n raport cu tertii;
f) revocarea recunoasterii – act administrativ prin care Ministerul Tineretului si
Sportului anuleaza recunoasterea emisa anterior;
g) supravegherea si controlul structurilor sportive – complex de activitati prin care
Ministerul Tineretului si Sportului verifica modul de functionare si administrare a
structurilor sportive, �n conformitate cu statutele, regulamentele si dispozitiile legale
�n vigoare;
h) afiliere – ca act juridic reprezinta decizia luata de o federatie sportiva nationala de
a admite printre membrii sai o structura sportiva; ca relatie juridica este legatura care
uneste o federatie sportiva nationala cu fiecare structura sportiva afiliata;
i) legitimare – act juridic bilateral �ntre o structura sportiva si un sportiv, care le
confera acestora drepturi si obligatii reciproce;
j) legitimatie sportiva – document care atesta apartenenta unui sportiv la un club
sportiv;
k) asociatie sportiva – societate civila particulara fara personalitate juridica, pe ramuri
de sport, constituita �n conditiile Codului civil;
l) societate comerciala sportiva pe actiuni – club sportiv constituit �n conditiile Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Legii educatiei fizice si
sportului nr. 69/2000, precum si, �n completare, ale Codului comercial;
m) structura sportiva de utilitate publica – structura sportiva care a urmat procedura
prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
pentru a fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica, precum si structura sportiva care
este de utilitate publica �n conditiile Legii nr. 69/2000;
n) sectie pe ramura de sport – subunitate �n cadrul unui club sportiv sau unei asociatii
sportive fara personalitate juridica;
o) proba sportiva – ansamblu de exercitii fizice complexe, specializate printr-o tehnica
distincta si un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramura de sport, av�nd
reguli de concurs specifice si o performanta de un anumit gen, evaluata dupa un
anumit cod si printr-un sistem de unitati de masura propriu;
p) proba olimpica – proba sportiva inclusa �n programul fiecarei editii a Jocurilor
Olimpice;
r) ramura de sport – ansamblul exercitiilor fizice sportive si/sau probelor sportive,
validate �n timp, care se realizeaza �n concurs dupa reguli prestabilite si �n conditii
proprii;
s) disciplina sportiva – ansamblul ramurilor si/sau probelor sportive ale caror structura
motrica, elemente si procedee tehnice, tip de efort, conditii si mod asemanator de
reglementare, alcatuire si evaluare – concursuri pe echipe/individuale -, pe acelasi
aparat, cu acelasi obiect de �ntrecere, cu aceeasi durata, pe acelasi spatiu de joc, se
constituie �ntr-un sistem unitar de pregatire si competitie.
CAPITOLUL II
Educatia fizica si sportul scolar, universitar si militar
Art. 2. – Educatia fizica este cuprinsa �n trunchiul comun al planurilor de �nvatam�nt.
Numarul orelor va fi stabilit de comun acord de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de
Ministerul Tineretului si Sportului, diferentiat pe cicluri scolare, dupa cum urmeaza:
a) la �nvatam�ntul prescolar, zilnic, c�te o activitate psihomotrica;
b) la �nvatam�ntul preuniversitar, 3 ore de educatie fizica, saptam�nal, �n trunchiul
comun, pentru fiecare clasa.
Art. 3. – Educatia fizica �n universitati este disciplina de �nvatam�nt cu frecventa
saptam�nala prevazuta �n planurile de �nvatam�nt peste numarul de ore alocat pe
profiluri, pe parcursul a 4 semestre, optional pe ramura de sport sau grupe sportive.
Art. 4. – Unitatile de �nvatam�nt cu program sau profil sportiv, precum si palatele si
cluburile copiilor se pot afilia la federatiile sportive nationale, sub conditia �ndeplinirii
cumulative a urmatoarelor cerinte:
a) existenta actului de dispozitie privind �nfiintarea persoanei juridice de drept public;
b) existenta actului de dispozitie care sa stabileasca pe l�nga activitatea de
�nvatam�nt si activitati de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional
national.
Art. 5. – (1) �n aplicarea prezentului regulament institutiile sistemului de aparare,
ordine publica, siguranta nationala si cele aflate �n reteaua �nvatam�ntului de stat pot
emite ordine si instructiuni cu caracter sportiv �n domeniul de activitate propriu, cu
consultarea Ministerului Tineretului si Sportului.
(2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot �ncheia protocoale si conventii cu structurile
sportive nationale de profil, precum si cu cele internationale de specialitate.
CAPITOLUL III
Organizarea Registrului sportiv
Art. 6. – (1) Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza Registrul sportiv, potrivit
modelului prevazut �n anexa nr. 1.
(2) Registrul sportiv este public.
(3) Structurile sportive sunt supuse �nregistrarii �n Registrul sportiv.
(4) Ca urmare a �nregistrarii �n Registrul sportiv, structurile sportive primesc numar de
identificare si Certificat de identitate sportiva, potrivit modelului prevazut �n anexa nr.
2.
(5) Ministerul Tineretului si Sportului poate elibera, la solicitarea si pe cheltuiala
persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe �nregistrarea sau mentiunile
facute, precum si certificatele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt
�nscris ori mentionat �n Registrul sportiv.
Art. 7. – (1) Registrul sportiv este compus din doua subregistre – subregistrul
structurilor sportive cu personalitate juridica si subregistrul structurilor sportive fara
personalitate juridica.
(2) Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica se tine la Ministerul
Tineretului si Sportului si cuprinde 6 parti:
a) partea I – A, destinata �nregistrarii cluburilor sportive, este structurata �n 3 sectiuni:
– sectiunea A1: cluburi sportive persoane juridice de drept public;
– sectiunea A2: cluburi sportive persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ;
– sectiunea A3: cluburi sportive societati comerciale sportive pe actiuni.
b) partea a II-a – B, destinata �nregistrarii asociatiilor judetene si ale municipiului
Bucuresti, pe ramuri de sport;
c) partea a III-a – C, destinata �nregistrarii federatiilor sportive nationale;
d) partea a IV-a – D, destinata �nregistrarii ligilor profesioniste;
e) partea a V-a – E, destinata �nregistrarii organizatiilor sportive nationale si
Comitetului Olimpic Rom�n;
f) partea a VI-a – F, destinata centralizarii datelor structurilor sportive fara
personalitate juridica �nregistrate, din subregistrul structurilor sportive fara
personalitate juridica, de la directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului
Bucuresti.
(3) Subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica cuprinde evidenta
asociatiilor sportive fara personalitate juridica. El se tine de directiile pentru tineret si
sport judetene si a municipiului Bucuresti si se centralizeaza, numeric si nominal, de
Ministerul Tineretului si Sportului.
(4) Fiecare dintre structurile sportive se �nregistreaza �n partea corespunzatoare a
Registrului sportiv si poarta un numar de identificare.
(5) �n fiecare an se deschide un nou Registru sportiv.
(6) Toate mentiunile ulterioare cu privire la o structura sportiva �nregistrata �n
Registrul sportiv se opereaza sub acelasi numar.
Art. 8. – �nregistrarea �n Registrul sportiv se face pe baza cererii, semnata si
stampilata, formulata de reprezentantul legal al fiecarei structuri sportive.
Art. 9. – Cererea de �nregistrare �n Registrul sportiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii,
conform modelului prevazut �n anexa nr. 3, urmatoarele:
a) pentru persoanele juridice fara scop lucrativ:
– numele si domiciliul persoanelor �mputernicite;
– numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se
asociaza;
– denumirea si sediul structurii sportive, telefon, fax;
– precizarea patrimoniului initial;
– numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;
– numarul si data emiterii Certificatului de �nscriere �n Registrul national;
– hotar�rea judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care a dob�ndit personalitate
juridica, sau �ncheierea prin care s-a dispus �nscrierea persoanei juridice �n Registrul
asociatiilor si fundatiilor;
b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
– numele si domiciliul persoanelor �mputernicite;
– numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se
asociaza;
– denumirea si sediul structurii sportive, telefon, fax;
– precizarea capitalului social initial;
– numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;
– numarul si data emiterii Certificatului de �nmatriculare �n Registrul comertului;
c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
– numele si domiciliul persoanelor �mputernicite;
– numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se
asociaza;
– denumirea si sediul structurii sportive, telefon, fax;
– precizarea aporturilor;
– precizarea ramurilor de sport practicate;
– numarul si data autentificarii contractului de societate;
d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
– numele si domiciliul persoanelor �mputernicite;
– denumirea si sediul structurii sportive, telefon, fax;
– numarul si data actului de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau
locale, �n baza caruia functioneaza.
Art. 10. – La cerere se anexeaza, sub sanctiunea nulitatii:
a) pentru persoanele juridice fara scop lucrativ:
– copie legalizata de pe hotar�rea judecatoreasca definitiva si irevocabila de
acordare a personalitatii juridice sau de pe �ncheierea prin care s-a dispus �nscrierea
persoanei juridice �n Registrul asociatiilor si fundatiilor;
– actul constitutiv si statutul, autentificate;
– dovada sediului;
– dovada patrimoniului initial;
– copie legalizata de pe Certificatul de �nscriere �n Registrul national;
b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
– actul constitutiv si statutul, autentificate;
– dovada sediului;
– dovada capitalului social;
– copie legalizata de pe Certificatul de �nmatriculare �n Registrul comertului;
c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
– contractul de societate civila autentificat;
– actele doveditoare ale sediului si aporturilor;
d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
– actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale �n baza
caruia functioneaza;
– dovada sediului.
Art. 11. – Dupa depunerea, analizarea cererii si �nscrierea �n Registrul sportiv
structura sportiva primeste numar de identificare si Certificatul de identitate sportiva,
�n conditiile legii.
Art. 12. – (1) �n termen de 15 zile de la producerea modificarilor aduse statutului si
actului constitutiv/contractului de societate/actului de dispozitie, structura sportiva
este obligata sa solicite �nregistrarea lor �n Registrul sportiv.
(2) Cererea pentru �nregistrarea modificarilor aduse actului constitutiv si
statutului/contractului de societate, cuprinde �n mod corespunzator mentiunile
prevazute la art. 9, conform modelului prevazut �n anexa nr. 4.
(3) La cerere se anexeaza �n afara �nscrisurilor prevazute la art. 10, sub sanctiunea
nulitatii, si urmatoarele acte:
a) pentru persoanele juridice de drept privat fara scop lucrativ:
– hotar�rea autentificata a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea
actelor de constituire;
– actul aditional autentificat;
– copie legalizata de pe hotar�rea judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care sa
dispus modificarea, sau de pe �ncheierea prin care s-a dispus �nscrierea persoanei
juridice �n Registrul asociatiilor si fundatiilor;
b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
– hotar�rea autentificata a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea
actelor de constituire;
– actul aditional autentificat;
c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
– actul aditional autentificat;
– alte acte;
d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
– actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale care a
decis modificarea.
Art. 13. – Cluburile sportive notifica Ministerului Tineretului si Sportului �n termen de
30 de zile orice modificare intervenita �n practicarea ramurilor de sport prevazute �n
actul constitutiv si �n statut, �n vederea operarii modificarilor �n Registrul sportiv.
Art. 14. – Prevederile art. 13 se aplica �n mod corespunzator si asociatiilor sportive
societati civile particulare.
Art. 15. – Nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 13 conduce la suspendarea
temporara a Certificatului de identitate sportiva sau la radierea din Registrul sportiv a
structurii sportive respective, �n conditiile legii.
CAPITOLUL IV
Procedura avizarii constituirii structurilor sportive
Art. 16. – Ministerul Tineretului si Sportului avizeaza constituirea structurilor sportive.
Art. 17. – Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde, conform modelului prevazut
�n anexa nr. 5, sub sanctiunea nulitatii:
a) pentru persoanele juridice de drept privat fara scop lucrativ:
– numele si domiciliul persoanelor �mputernicite;
– numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se
asociaza;
– denumirea si sediul structurii sportive;
– precizarea patrimoniului initial;
– numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;
b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
– numele si domiciliul persoanelor �mputernicite;
– numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se
asociaza;
– denumirea si sediul structurii sportive;
– precizarea capitalului social initial;
– numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;
– numarul Certificatului de �nmatriculare la Registrul comertului;
c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
– numele si domiciliul persoanelor �mputernicite;
– numele/denumirea si domiciliul/sediul asociatilor;
– denumirea si sediul structurii sportive;
– precizarea aporturilor;
– precizarea ramurilor de sport practicate;
– numarul si data autentificarii contractului de societate;
d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
– numele si domiciliul persoanelor �mputernicite;
– numele/denumirea si domiciliul/sediul membrilor;
– denumirea si sediul structurii sportive;
– precizarea ramurii/ramurilor de sport practicate.
Art. 18. – La cerere se anexeaza, sub sanctiunea nulitatii:
a) pentru persoanele juridice de drept privat fara scop lucrativ:
– copie legalizata de pe hotar�rea judecatoreasca definitiva si irevocabila de
dob�ndire a personalitatii juridice sau de pe �ncheierea prin care s-a dispus
�nscrierea persoanei juridice �n Registrul asociatiilor si fundatiilor;
– copie legalizata de pe actul constitutiv si de pe statut;
– actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
– copie legalizata de pe actul constitutiv si de pe statut;
– actele doveditoare ale sediului si capitalului social initial;
– copie legalizata de pe Certificatul de �nmatriculare la Registrul comertului;
c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
– copie legalizata de pe contractul de societate;
– actele doveditoare ale sediului/aporturilor;
d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
– actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale �n baza
caruia functioneaza;
– actul de dispozitie care stabileste pe l�nga activitatea de �nvatam�nt si activitati de
selectie, pregatire si participare la sistemul competitional national;
– dovada sediului.
CAPITOLUL V
Avizarea si autorizarea afilierii federatiilor sportive nationale
si a tuturor organizatiilor cu profil sportiv la federatiile sportive
internationale, la forurile europene si mondiale si la alte foruri
sportive de specialitate.
Procedura autorizarii desfasurarii pe teritoriul Rom�niei a
campionatelor mondiale, europene si regionale si a participarii
reprezentativelor nationale la campionatele mondiale europene
si regionale organizate �n strainatate
Art. 19. – (1) Ministerul Tineretului si Sportului avizeaza afilierea federatiilor sportive
nationale la federatiile sportive internationale si la alte foruri europene sau mondiale
si autorizeaza afilierea tuturor organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale
de specialitate, �n baza urmatoarelor acte:
a) copie de pe hotar�rea judecatoreasca definitiva si irevocabila privind dob�ndirea
personalitatii juridice sau de pe �ncheierea prin care s-a dispus �nscrierea persoanei
juridice �n Registrul asociatiilor si fundatiilor;
b) actul constitutiv si statutul, autentificate;
c) statutul forului international de specialitate, �n traducere legalizata;
d) angajamentul solicitantului, conform caruia cheltuielile care decurg din calitatea de
membru afiliat vor fi suportate din surse financiare proprii.
(2) Conditiile avizarii sau autorizarii afilierii prevazute la alin. (1) se stabilesc prin
ordin al ministrului tineretului si sportului.
Art. 20. – Ministerul Tineretului si Sportului autorizeaza participarea reprezentativelor
nationale la campionatele mondiale, europene si regionale �n baza cererii scrise a
federatiei sportive nationale, care va cuprinde:
a) locul si data desfasurarii actiunii;
b) obiectivele de performanta;
c) componenta nominala si calitatea oficiala a fiecarui membru �n delegatie.
Art. 21. – (1) Ministerul Tineretului si Sportului autorizeaza desfasurarea pe teritoriul
Rom�niei a campionatelor mondiale, europene si regionale, �n urmatoarele conditii:
a) angajarea de negocieri cu organismele sportive internationale privind acceptarea
candidaturii federatiilor sportive nationale de organizare �n Rom�nia a unor competitii
sportive oficiale – campionate mondiale, europene sau regionale – se poate realiza
numai cu aprobarea prealabila a Ministerului Tineretului si Sportului;
b) aprobarea pentru depunerea candidaturii unei federatii sportive nationale de a
organiza �n Rom�nia campionate mondiale, europene si regionale se acorda cu
respectarea urmatoarelor cerinte:
– prezentarea devizului de cheltuieli si precizarea surselor din care vor fi acoperite
acestea;
– prezentarea angajamentului scris al detinatorului bazei sportive �n cadrul careia
urmeaza sa se desfasoare competitia, care sa confirme asigurarea tuturor conditiilor
necesare;
– prezentarea programului de masuri privind organizarea si desfasurarea competitiei.
(2) Dupa acordarea dreptului de organizare �n Rom�nia a competitiei sportive oficiale
de catre organismul international federatia sportiva nationala actioneaza �n scopul
pregatirii, organizarii si desfasurarii competitiei �n cele mai bune conditii.
(3) La �ncheierea competitiei federatia sportiva nationala �nainteaza Ministerului
Tineretului si Sportului un raport complet cu privire la desfasurarea acesteia.
CAPITOLUL VI
Procedura revocarii recunoasterii functionarii
structurilor sportive
Art. 22. – (1) Ministerul Tineretului si Sportului revoca recunoasterea functionarii
structurilor sportive �n urmatoarele cazuri:
a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor
moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale;
b) structura sportiva, fara a fi autorizata, urmareste un alt scop dec�t cel pentru care
s-a constituit si pe care l-a declarat;
c) deciziile adunarii generale sunt luate cu �ncalcarea dispozitiilor actelor constitutive
si ale legii;
d) alte cazuri, �n conditiile legii.
(2) Revocarea recunoasterii functionarii unei structuri sportive opereaza de drept �n
cazul dizolvarii si lichidarii acesteia.
Art. 23. – Actul administrativ de revocare a recunoasterii functionarii unei structuri
sportive se comunica de catre Ministerul Tineretului si Sportului instantei
judecatoresti din circumscriptia �n care �si are sediul respectiva structura sportiva,
precum si Ministerul Justitiei, dupa caz.
CAPITOLUL VII
Dispozitii speciale referitoare la federatiile sportive nationale;
recunoasterea oficiala a practicarii unei ramuri de sport �n Rom�nia;
procedura afilierii unui club sau a unei asociatii judetene
la o federatie sportiva nationala
Art. 24. – (1) Denumirea federatiilor sportive nationale este “Federatia Rom�na de –
ramura de sport – “, cu exceptia cazurilor prevazute de Legea nr. 69/2000.
(2) Utilizarea denumirii “Federatia Rom�na de – ramura de sport -” pentru orice
federatie sportiva nationala se autorizeaza de catre Ministerul Tineretului si Sportului
�n cadrul procesului de avizare si/sau recunoastere, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Art. 25. – (1) �n vederea dob�ndirii personalitatii juridice, precum si �n cadrul
procedurii de reorganizare se vor depune la Ministerul Tineretului si Sportului actul
constitutiv si statutul federatiei sportive nationale, �n forma autentica, precum si
actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.
(2) Actul constitutiv va cuprinde �n mod obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a membrilor, respectiv denumirea, sediul si dovada
personalitatii juridice ale cluburilor sportive si ale asociatiilor judetene si a
municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport ce compun federatia sportiva nationala;
b) exprimarea prin acte doveditoare a vointei de asociere si a scopului propus;
c) denumirea federatiei sportive nationale;
d) sediul federatiei sportive nationale;
e) durata de functionare a federatiei sportive nationale;
f) patrimoniul federatiei sportive nationale;
g) componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale
federatiei sportive nationale;
h) persoana sau persoanele �mputernicita/�mputernicite sa desfasoare procedura de
dob�ndire a personalitatii juridice.
(3) Statutul va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) dispozitii generale;
b) denumirea federatiei sportive nationale;
c) statutul juridic;
d) �nsemnele;
e) sediul;
f) patrimoniul;
g) scopul si mijloacele de actiune;
h) conditiile pentru afiliere: cererea de afiliere, consecintele afilierii, reafilierii,
excluderii, radierii;
i) membrii federatiei sportive nationale; drepturi si obligatii; modul de dob�ndire si de
pierdere a calitatii de membru;
j) organele de conducere ale federatiei sportive nationale:
– adunarea generala – convocare, atributii: adunarea generala ordinara, adunarea
generala extraordinara, alegeri;
– birou federal sau comitet federal ori alta denumire, �n conformitate cu statutul
federatiei;
– organism de administrare: componenta, atributii, competente;
k) organe de control financiar intern: atributii, competente;
l) comisiile si colegiile centrale: componenta, atributii, competente;
m) asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport: organizare,
structura, atributii, competente;
n) mijloacele financiare;
o) statutul disciplinar;
p) organizarea activitatii profesioniste, dupa caz;
r) dizolvarea;
s) dispozitii finale.
(4) Statutul federatiei sportive nationale se elaboreaza �n conformitate cu prevederile
statutului federatiei internationale pe ramura de sport corespondente.
Art. 26. – (1) Statutul unui club sportiv persoana juridica de drept privat fara scop
lucrativ cuprinde �n mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) denumirea;
b) sediul;
c) patrimoniul;
d) �nsemnele si culorile;
e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresa a sectiilor pe ramura de sport;
f) cerintele si procedura de dob�ndire si de pierdere a calitatii de membru; drepturile
si �ndatoririle membrilor;
g) organele de conducere, administrare si control si atributiile lor;
h) regimul de disciplina pentru membrii clubului: recompense si sanctiuni, conditiile
de acordare a acestora.
(2) Actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale prin care
s-a �nfiintat ori s-a organizat un club sportiv, persoana juridica de drept public
cuprinde �n mod obligatoriu elementele mentionate la alin. (1), cu circumstantierile
prevazute de legislatia �n vigoare pentru institutiile publice.
Art. 27. – (1) Recunoasterea oficiala a practicarii unei ramuri de sport �n Rom�nia se
face de catre Ministerul Tineretului si Sportului la solicitarea practicantilor acesteia.
(2) Cererea de recunoastere oficiala se adreseaza Ministerului Tineretului si Sportului
si cuprinde urmatoarele date:
a) numarul de practicanti la nivel local si national;
b) regulamentele de competitie;
c) tipurile de instalatii, materiale si echipamente utilizate;
d) informatii sintetice despre practicarea ramurii de sport respective pe plan
international;
e) statutul si regulamentele organizatiei internationale a ramurii de sport, daca
acestea exista;
f) orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru sustinerea cererii.
(3) Analiza si verificarea documentatiei care �nsoteste cererea de recunoastere
oficiala se efectueaza de catre comisia numita prin ordin al ministrului tineretului si
sportului.
(4) Raportul comisiei, �ntocmit �n baza cererii de recunoastere, a documentatiei
anexate si �n urma vizionarii a minimum 3 demonstratii, va contine concluzii privind
caracteristicile sportului respectiv, valentele sale sociale si instructiv-educative,
precum si necesitatea recunoasterii oficiale.
(5) �n baza raportului favorabil al comisiei Ministerul Tineretului si Sportului
recunoaste oficial, prin ordin al ministrului, practicarea ramurii de sport respective �n
Rom�nia.
(6) �n baza recunoasterii oficiale practicantii ramurii de sport se pot constitui �n
asociatii judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, cluburi sportive,
federatie sportiva nationala, si pot participa la �ntreceri demonstrative si competitii,
potrivit legii.
Art. 28. – Conditiile necesare pentru �nfiintarea unei federatii sportive nationale sunt:
a) activitatea ramurii de sport se desfasoara �n minimum 5 judete;
b) la data constituirii sa existe minimum 10 cluburi sportive care sa aiba minimum
200 de membri practicanti;
c) activitatea �n ramura de sport recunoscuta oficial sa se desfasoare �n mod
organizat de cel putin 3 ani de la recunoasterea oficiala a practicarii ramurii de sport
�n Rom�nia.
Art. 29. – (1) Federatiile sportive nationale stabilesc prin statut si prin regulamentul de
organizare si functionare conditiile de afiliere.
(2) Afilierea unui club sportiv si/sau a unei asociatii judetene si a municipiului
Bucuresti pe ramuri de sport se face pe baza de cerere-tip emisa de fiecare federatie
sportiva nationala.
(3) Cererea contine, sub sanctiunea nulitatii:
a) numarul de identificare;
b) Certificatul de identitate sportiva – numarul si data emiterii;
c) denumirea structurii sportive;
d) sediul – judetul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;
e) organele de conducere si de administrare;
f) culorile clubului;
g) data, semnatura si stampila.
(4) La cerere se anexeaza urmatoarele �nscrisuri doveditoare:
a) actul constituirii si statutul, autentificate;
b) copie de pe hotar�rea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a
personalitatii juridice, de pe �ncheierea prin care s-a dispus �nscrierea persoanei
juridice �n Registrul asociatiilor si fundatiilor, �n cazul structurilor sportive cu
personalitate juridica;
c) copie legalizata de pe Certificatul de identitate sportiva;
d) copie legalizata de pe Certificatul de �nscriere �n Registrul national al persoanelor
juridice, �n cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop patrimonial;
e) copie legalizata de pe Certificatul de �nmatriculare �n Registrul comertului, �n cazul
societatilor comerciale sportive pe actiuni;
f) dovada sediului;
g) dovada patrimoniului.
Art. 30. – �n situatia �ndeplinirii conditiilor statutare, organul de administrare si
conducere a federatiei sportive nationale hotaraste afilierea provizorie pe care o
supune spre ratificare primei adunari generale, care decide afilierea definitiva.
Art. 31. – Afilierea unitatilor de �nvatam�nt cu program sau profil sportiv, precum si a
palatelor si cluburilor copiilor se face �n conditiile art. 4 si 29.
Art. 32. – �n vederea afilierii cluburile sportive persoane juridice de drept public vor
anexa la cerere, �n afara celor prevazute la art. 29 alin. (3), si urmatoarele �nscrisuri
doveditoare:
a) actul de dispozitie prin care au fost �nfiintate si/sau organizate;
b) actul de dispozitie prin care se aproba regulamentul de organizare si functionare;
c) dovada sediului;
d) dovada patrimoniului.
CAPITOLUL VIII
Supravegherea si controlul
Art. 33. – Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul
asupra structurilor sportive persoane juridice de drept public sau privat.
Art. 34. – Supravegherea si controlul structurilor sportive de drept public se
realizeaza �n colaborare cu organele administratiei publice centrale sau locale �n
subordinea carora se afla.
Art. 35. – Ministerul Tineretului si Sportului numeste delegati �n cadrul structurilor
sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publica cu care a �ncheiat
contracte de finantare pe baza de programe.
Art. 36. – (1) Delegatul Ministerului Tineretului si Sportului are dreptul de a suspenda
executarea hotar�rilor organului de conducere care contravin actelor de constituire si
statutelor, contractelor �ncheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice si sigurantei
nationale.
(2) Delegatul Ministerului Tineretului si Sportului participa cu vot consultativ la
sedintele organelor de conducere si administrare.
(3) Delegatul Ministerului Tineretului si Sportului �ntocmeste un proces-verbal care se
comunica organelor de conducere ale persoanei juridice controlate.
Art. 37. – Organele de conducere si administrare sunt obligate sa repuna �n discutie
problemele care fac obiectul hotar�rii de suspendare. �n caz de refuz din partea
organelor de conducere si administrare delegatul Ministerului Tineretului si Sportului
va aduce cazul la cunostinta ministrului tineretului si sportului, care decide �n
conditiile legii.
Art. 38. – �n raport cu structurile sportive prezentate la art. 35, delegatul Ministerului
Tineretului si Sportului poate exercita si alte atributii, �n baza mandatului stabilit prin
ordin al ministrului tineretului si sportului.
CAPITOLUL IX
Ocupatii complementare �n activitatea de educatie fizica si sport
Art. 39. – (1) �n activitatea de educatie fizica si sport se exercita urmatoarele ocupatii
complementare:
Grupa 1 de profesii:
– presedintele Comitetului Olimpic Rom�n;
– director tehnic al lotului sportiv;
– antrenor al federatiei sportive;
– presedinte al federatiei sportive;
– presedinte al clubului sportiv;
– director al complexului sportiv, clubului sportiv;
– secretar general al federatiei sportive;
– secretar general al Comitetului Olimpic Rom�n.
Grupa 2 de profesii: specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice
– consilier sportiv;
– kinetoterapeut;
– fizioterapeut;
– biochimist;
– medic de specialitate;
– medic veterinar;
– farmacist;
– profesor de cultura fizica medicala;
– jurisconsult;
– documentarist;
– economist;
– traducator;
– translator;
– psiholog;
– fotoreporter;
– redactor;
– reporter;
– ziarist;
– desenator artistic;
– grafician;
– acompaniator;
– corepetitor;
– coregraf.
Grupa 3 de profesii: tehnicieni, maistri si profesiuni asociate
– laborant chimist;
– maistru mecanic;
– operator calculator electronic si retele;
– operator imagine;
– fotograf;
– laborant foto;
– operator imagine;
– asistent medical generalist;
– igienist;
– dietetician;
– instructor educatie fizica;
– maseur;
– asistent veterinar;
– tehnician veterinar;
– laborant farmacie;
– sora medicala;
– impresar sportiv;
– contabil;
– antrenor;
– secretar de federatie;
– sportiv profesionist;
– instructor sportiv;
– monitor schi;
– arbitru, judecator sportiv;
– cronometror;
– animator sportiv;
– antrenor coordonator;
– oficial sportiv acreditat;
– preparator fizic.
Grupa 5 de profesii: lucratori operativi �n servicii, comert si asimilati
– cabanier;
– bucatar;
– organizator de prestari de servicii;
– salvator.
Grupa 6 de profesii: personal specializat �n agricultura si pescuit
– antrenor de cabaline;
– crescator-�ngrijitor de cabaline.
Grupa 7 de profesii: mestesugari si lucratori calificati �n meserii de tip artizanal, de
reglare si �ntretinere a masinilor si instalatiilor
– potcovar;
– electrician de �ntretinere si reparatii;
– armurier;
– marangoz calafatuitor;
– marangoz cala-tachelagiu.
Grupa 8 de profesii: operatori de instalatii, masini si ansambluri de masini
– operator la confectionarea industriala a articolelor de sport si proteze;
– electronist;
– asamblor articole de sport;
– sofer;
– conducator salupa;
– timonier.
Grupa 9 de profesii: muncitori necalificati
– �ngrijitor animale;
– lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva).
(2) �n activitatea de educatie fizica si sport, pe l�nga profesiunile si ocupatiile
enumerate mai sus, pot fi exercitate si alte ocupatii prevazute de legislatia �n vigoare.
CAPITOLUL X
Protectia sociala a sportivilor de performanta
Art. 40. – Confirmarea dreptului la renta viagera se face de Ministerul Tineretului si
Sportului dupa urmatoarea procedura:
1. Persoana care solicita renta viagera depune o cerere la registratura Ministerului
Tineretului si Sportului, al carei model este prezentat �n anexa nr. 6.
2. Ministerul Tineretului si Sportului transmite cererea federatiei sportive nationale
care, �n termen de 3 zile, atesta:
– retragerea din activitatea competitionala a solicitantului;
– performantele realizate pentru care se solicita renta viagera.
3. Cererea, �nsotita de nota federatiei sportive nationale, se �nainteaza Comitetului
Olimpic Rom�n care, �n termen de 3 zile, atesta ca performanta a fost obtinuta �ntr-o
proba olimpica.
Art. 41. – Sportivul de performanta care beneficiaza de renta viagera este obligat sa
comunice �n scris, �n termen de 30 de zile, Ministerului Tineretului si Sportului
revenirea �n activitatea competitionala oficiala ca sportiv activ.
Art. 42. – Nerespectarea prevederilor art. 41 obliga persoana �n cauza sa restituie
Ministerului Tineretului si Sportului sumele �ncasate necuvenit.
Art. 43. – De realitatea si exactitatea datelor cuprinse �n cerere si �n notele prevazute
la art. 40 raspund, �n conditiile legii: petentul, federatia sportiva nationala si Comitetul
Olimpic Rom�n.
CAPITOLUL XI
�ncasarea si gestionarea surselor pentru finantarea activitatii sportive
a Ministerului Tineretului si Sportului si a directiilor pentru tineret
si sport judetene si a municipiului Bucuresti
Art. 44. – Sursele pentru finantarea activitatii sportive a Ministerului Tineretului si
Sportului sunt urmatoarele:
a) alocatii de la buget, stabilite de administratia publica centrala si locala;
b) venituri provenite din �ncasarile Companiei Nationale “Loteria Rom�na”, stabilite
potrivit legii;
c) 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigari si bauturi alcoolice;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte venituri, �n conditiile legii;
f) sume ramase din exercitiul financiar precedent.
Art. 45. – Sumele prevazute la art. 44 lit. b), c) si e) se vireaza �n contul Ministerului
Tineretului si Sportului 50.03 “Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si
institutiilor subordonate”, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
Donatiile si sponsorizarile de care beneficiaza Ministerul Tineretului si Sportului se
vireaza �n contul 50.07 “Disponibil din donatii”, deschis la Directia de trezorerie a
municipiului Bucuresti.
Art. 46. – (1) Persoanele fizice si juridice care, potrivit dispozitiilor legale, datoreaza
bugetului de stat taxe si accize, aplicate la nivel national, pentru tigari si bauturi
alcoolice, au obligatia sa vireze, lunar, cota de 1% din valoarea acestora, �n contul
Ministerului Tineretului si Sportului, prevazut la art. 45, p�na la data de 25 a lunii
urmatoare, o data cu virarea taxelor si accizelor la bugetul de stat. �n situatia �n care
plata se efectueaza �n numerar, sumele datorate se depun la casieria Ministerului
Tineretului si Sportului.
(2) Neplata �n termen a cotei de 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national
pentru tigari si bauturi alcoolice genereaza majorari de �nt�rziere stabilite, potrivit
legii, de organele fiscale �n a caror raza teritoriala �si au sediul platitorii de taxe si
accize.
(3) Sumele rezultate din calculul majorarilor de �nt�rziere se vireaza la bugetul de
stat.
Art. 47. – Pentru realizarea obiectului de activitate al Comitetului Olimpic Rom�n,
Ministerul Tineretului si Sportului vireaza lunar, p�na la data de 5 a lunii urmatoare
celei �n care s-au �ncasat, o patrime din sumele �ncasate potrivit art. 46 alin. (1).
Art. 48. – Veniturile repartizate activitatii sportive derulate la nivelul Ministerului
Tineretului si Sportului se gestioneaza pe baza bugetului de venituri si cheltuieli,
aprobat de ordonatorul principal de credite, �n conditiile prevazute de normele privind
finantele publice.
Art. 49. – (1) Pentru finantarea activitatilor sportive de interes local si judetean,
directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, �si
asigura sursele din:
a) alocatii de la bugetul de stat, repartizate de Ministerul Tineretului si Sportului, si
alocatii de la bugetele locale, stabilite de administratia publica locala;
b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfasurate pe teritoriul judetului
respectiv;
c) 15% din valoarea de piata a bazelor sportive dezafectate sau carora li s-a
schimbat destinatia, aflate �n proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe
teritoriul judetului respectiv;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte venituri, �n conditiile legii;
f) sume ramase din exercitiul financiar precedent.
(2) Sursele prevazute la lit. b)-e), precum si alocatiile de la bugetul de stat si bugetele
locale, dupa caz, se vireaza �n contul 50.09 “Disponibil al institutiilor subventionate
de la bugetul de stat”, deschis pe seama directiilor pentru tineret si sport judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti, la trezoreriile municipale.
(3) Excedentul bugetelor directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate, se regularizeaza la finele
anului bugetar cu bugetul de stat sau bugetele locale, �n mod proportional, �n limita
subventiilor primite de la acestea.
Art. 50. – (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza, cu plata,
spectacole sportive au obligatia sa plateasca o cota de 30% din impozitul pe
spectacole calculat potrivit dispozitiilor legale asupra �ncasarilor din v�nzarea
biletelor de intrare si a abonamentelor, mai putin valoarea timbrelor instituite potrivit
legii.
(2) Cota de 30% din impozitul pe spectacole sportive se plateste lunar, p�na la data
de 15 inclusiv, a lunii urmatoare. Plata se poate efectua prin virament �n contul 50.09
deschis pe seama directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, la trezoreriile statului sau �n numerar, prin casieriile directiilor respective.
(3) Pentru nevirarea la termenul stabilit a cotei de 30% din impozitul pe spectacole
sportive se calculeaza de catre organele fiscale majorari de �nt�rziere �n
cuantumurile stabilite, potrivit legii, pentru impozitele si taxele datorate bugetului de
stat.
(4) Platitorii de impozit pe spectacole sportive au obligatia de a depune lunar, p�na la
data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare, la directia pentru tineret si sport judeteana,
respectiv a municipiului Bucuresti, �n a carei raza teritoriala au loc spectacolele
sportive, o copie de pe decontul de impunere si copia de pe documentul prin care s-a
efectuat plata.
Art. 51. – Veniturile repartizate activitatii sportive derulate la nivelul directiilor pentru
tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se gestioneaza pe baza
bugetelor de venituri si cheltuieli, aprobate de ordonatorul principal de credite, �n
conditiile prevazute de normele privind finantele publice.
Art. 52. – Controlul asupra respectarii prevederilor legale cu privire la impozitul pe
spectacole, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac �n conditiile
dispozitiilor legale �n materie.
CAPITOLUL XII
Dispozitii finale
Art. 53. – (1) Sumele de la bugetul de stat si de la bugetele locale destinate finantarii
programelor sportive de utilitate publica ale structurilor sportive de drept privat sunt
aprobate prin legea bugetara anuala si bugetele locale si sunt prevazute distinct �n
bugetul autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, la titlul
“Transferuri”.
(2) �n cazul �n care legea anuala a bugetului de stat si bugetele locale nu au fost
aprobate cu cel putin 3 zile �nainte de expirarea exercitiului bugetar, finantarea
programelor sportive de utilitate publica ale structurilor sportive de drept privat, p�na
la aprobarea bugetului de stat si a bugetelor locale, se realizeaza, pe baza de
contract, �n limita creditelor bugetare repartizate ordonatorilor principali de credite,
conform legii.
Art. 54. – (1) Prin ordin al ministrului tineretului si sportului se aproba programele
sportive de utilitate publica, contractul-cadru, criteriile si conditiile de finantare a
structurilor sportive de drept privat.
(2) Numarul de posturi ce se poate finanta de la bugetul de stat pentru federatiile
sportive nationale, �n cadrul programelor sportive de utilitate publica, este prevazut �n
contractele �ncheiate �ntre acestea si Ministerul Tineretului si Sportului.
Art. 55. – (1) Propunerea federatiei sportive nationale privind conditiile de practicare a
profesionismului �n ramura de sport respectiva se face �n conformitate cu statutul si
regulamentele federatiei internationale la care aceasta este afiliata si vizeaza, dupa
caz:
a) cerintele obtinerii licentei de sportiv profesionist;
b) cerintele obtinerii licentei de club profesionist;
c) modul de organizare a competitiei profesioniste.
(2) Sportul profesionist poate fi practicat �n cluburi sportive, indiferent de forma lor de
organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federatiilor sportive nationale �n
acest domeniu.
Art. 56. – Cluburile sportive existente se pot transforma �n societati comerciale
sportive pe actiuni �n baza hotar�rii adunarii generale, cu avizul federatiei sportive
nationale si cu respectarea dispozitiilor legale �n materie.
Art. 57. – (1) Ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat fara scop
lucrativ, autonome.
(2) Statutele si regulamentele ligilor profesioniste se aproba de adunarile generale si
se avizeaza �n mod obligatoriu de federatiile sportive nationale si de Ministerul
Tineretului si Sportului.
Art. 58. – (1) Federatiile sportive nationale sunt obligate ca p�na la data de 30
ianuarie a fiecarui an sa transmita Ministerului Tineretului si Sportului rapoarte pentru
anul precedent, care cuprind, �n principal, date referitoare la activitatea sportiva,
modul de �ndeplinire a obiectivelor si de realizare a obligatiilor asumate �n contractul
�ncheiat cu ministerul.
(2) De asemenea, dupa caz, la informatiile mentionate la alin. (1) se vor adauga si
date referitoare la:
a) modificari survenite la statutele si regulamentele organismelor internationale la
care sunt afiliate;
b) activitatea reprezentantilor Rom�niei alesi �n organismele internationale.
Art. 59. – (1) Ministerul Tineretului si Sportului si directiile pentru tineret si sport
judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura �nregistrarea si aducerea la zi a
evidentei structurilor sportive, pe suport de h�rtie si electronic.
(2) Ministerul Tineretului si Sportului va lua masuri pentru dotarea cu mijloacele
tehnice necesare informatizarii sistemului de evidenta a structurilor sportive.
Art. 60. – Ordinele cu caracter normativ emise de ministrul tineretului si sportului �n
aplicarea prezentului regulament se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.
Art. 61. – Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament
TITLUL I
Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica
PARTEA I – A – CLUBURI SPORTIVE
SECTIUNEA I A1
Cluburi sportive persoane juridice de drept public
1. Numarul de identificare
2. Numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti
3. Numarul si data �nscrierii actului de dispozitie prin care s-a �nfiintat
4. Denumirea
5. Sediul:
– judetul;
– localitatea;
– adresa;
– telefon;
– fax;
– e-mail (URL).
6. Durata de functionare
7. Patrimoniul initial
8. Scopul
9. Obiectivele
10. Reprezentantul legal
11. Certificatul de identitate sportiva:
– numarul;
– data emiterii.
12. Mentiuni cu privire la afilierea la o federatie sportiva nationala:
– denumirea federatiei sportive nationale;
– sediul federatiei sportive nationale;
– radierea.
13. Modificari ale actelor de dispozitie prin care s-a �nfiintat
14. Mentiuni cu privire la reorganizare
15. Alte mentiuni.
SECTIUNEA a II-a A2
Cluburi sportive persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ
1. Numarul de identificare
2. Numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti
3. Numarul si data �nscrierii �n Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei
4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dob�ndirea
personalitatii juridice:
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a
personalitatii juridice.
5. Denumirea
6. Sediul:
– judetul;
– localitatea:
– adresa;
– telefon;
– fax;
– e-mail (URL).
7. Durata de functionare
8. Patrimoniul initial
9. Asociatii – membrii
10. Scopul
11. Obiectivele
12. Consiliul director – componenta nominala
13. Organul de control – componenta nominala
14. Reprezentantul legal
15. Certificatul de identitate sportiva:
– numarul;
– data emiterii.
16. Mentiuni cu privire la afilierea la federatia/federatiile sportiva/sportive
nationala/nationale, dupa caz:
– denumirea federatiei sportive nationale;
– sediul federatiei sportive nationale;
– radierea.
17. Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii sportive:
– denumirea organizatiei sportive;
– sediul organizatiei sportive;
– radierea.
18. Mentiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica:
– recunoasterea: Hotar�rea Guvernului nr. …./…., publicata �n Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I, nr. … din …………
– retragerea: Hotar�rea Guvernului nr. …./……, publicata �n Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I, nr. …. din ………….
19. Modificari ale actelor de constituire:
– numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti;
– temeiul modificarii;
– obiectul modificarii;
– numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis modificarea;
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis
modificarea.
20. Mentiuni cu privire la reorganizare
21. Mentiuni cu privire la dizolvare
22. Alte mentiuni
23. Data radierii.
SECTIUNEA a III-a A3
Cluburi sportive societati comerciale sportive pe actiuni
1. Numarul de identificare
2. Numarul si data �nscrierii �n Registrul comertului
3. Numarul si data Monitorului Oficial al Rom�niei �n care s-a facut publicarea
4. Denumirea
5. Sediul:
– judetul;
– localitatea;
– adresa;
– telefon;
– fax;
– e-mail (URL).
6. Durata de functionare
7. Capitalul social si structura actionariatului
8. Actionarii:
– numele/denumirea;
– domiciliul/sediul.
9. Scopul
10. Obiectivele
11. Consiliul de administratie – componenta nominala
12. Organul de control – componenta nominala
13. Reprezentantul legal
14. Certificatul de identitate sportiva:
– numarul;
– data emiterii.
15. Mentiuni cu privire la afilierea la federatia sportiva nationala:
– denumirea federatiei sportive nationale;
– sediul federatiei sportive nationale;
– radierea.
16. Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii sportive:
– denumirea organizatiei sportive;
– sediul organizatiei sportive;
– radierea.
17. Modificari ale actelor de constituire:
– data �nscrierii modificarii �n Registrul comertului;
– temeiul modificarii;
– obiectul modificarii.
18. Mentiuni cu privire la reorganizare
19. Mentiuni cu privire la dizolvare
20. Alte mentiuni
21. Data radierii.
PARTEA a II-a – B – ASOCIATII SPORTIVE JUDETENE SI ALE
MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE RAMURA DE SPORT
1. Numarul de identificare
2. Numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti
3. Numarul si data �nscrierii �n Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei
4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dob�ndirea
personalitatii juridice:
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a
personalitatii juridice.
5. Denumirea
6. Sediul:
– judetul;
– localitatea;
– adresa;
– telefon;
– fax;
– e-mail (URL).
7. Durata de functionare
8. Scopul
9. Obiectivele
10. Patrimoniul initial
11. Asociatii – membri
12. Consiliul director – componenta nominala
13. Organul de control – componenta nominala
14. Reprezentantul legal
15. Certificatul de identitate sportiva:
– numarul;
– data emiterii.
16. Mentiuni cu privire la afilierea la federatia sportiva nationala:
– denumirea federatiei sportive nationale;
– sediul federatiei sportive nationale;
– radierea.
17. Mentiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica:
– recunoasterea: Hotar�rea Guvernului nr. …../…, publicata �n Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I, nr. ….. din ……..
– retragerea: Hotar�rea Guvernului nr. …./…., publicata �n Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I, nr. ….. din ……
18. Modificari ale actelor de constituire:
– numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti;
– temeiul modificarii;
– obiectul modificarii;
– numarul dosarului de la instanta judecatoreasca �n care s-a admis modificarea;
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis
modificarea.
19. Mentiuni cu privire la reorganizare
20. Mentiuni cu privire la dizolvare
21. Alte mentiuni
22. Data radierii.
PARTEA a III-a – C – FEDERATII SPORTIVE NATIONALE
1. Numarul de identificare
2. Numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti.
3. Numarul si data �nscrierii �n Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei.
4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dob�ndirea
personalitatii juridice:
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a
personalitatii juridice.
5. Denumirea
6. Sediul:
– judetul;
– localitatea;
– adresa;
– telefon;
– fax;
– e-mail (URL).
7. Durata de functionare
8. Patrimoniul initial
9. Structurile sportive membre:
– numele/denumirea;
– domiciliul/sediul;
– numarul de identificare;
– Certificatul de identitate sportiva – numarul si data emiterii.
10. Scopul
11. Obiectivele
12. Consiliul director – componenta nominala
13. Organul de control – componenta nominala
14. Reprezentantul legal
15. Certificatul de identitate sportiva:
– numarul;
– data emiterii.
16. Mentiuni cu privire la afilierea la federatia sportiva internationala:
– denumirea federatiei sportive internationale;
– sediul federatiei sportive internationale;
– radierea.
17. Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii internationale:
– denumirea organizatiei;
– sediul organizatiei;
– radierea.
18. Mentiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica:
– Legea nr. …./…., publicata �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr…. din….
19. Modificari ale actelor de constituire:
– numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti;
– temeiul modificarii;
– obiectul modificarii;
– numarul dosarului de la instanta judecatoreasca �n care s-a admis modificarea;
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis
modificarea.
20. Mentiuni cu privire la reorganizare
21. Mentiuni cu privire la dizolvare
23. Alte mentiuni
24. Data radierii.
PARTEA a IV-a – D – LIGI PROFESIONISTE
1. Numarul de identificare
2. Numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti.
3. Numarul si data �nscrierii �n Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei
4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dob�ndirea
personalitatii juridice:
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a
personalitatii juridice.
5. Denumirea
6. Sediul:
– judetul;
– localitatea;
– adresa;
– telefon;
– fax;
– e-mail (URL).
7. Durata de functionare
8. Patrimoniul initial
9. Asociatii – membrii:
– numele/denumirea;
– domiciliul/sediul;
– numarul de identificare;
– Certificatul de identitate sportiva – numarul si data emiterii.
10. Scopul
11. Obiective
12. Consiliul director/administratie – componenta nominala
13. Organul de control – componenta nominala
14. Reprezentantul legal
15. Certificatul de identitate sportiva:
– numarul;
– data emiterii.
16. Modificari ale actelor de constituire:
– numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti;
– temeiul modificarii;
– obiectul modificarii;
– numarul dosarului de la instanta judecatoreasca �n care s-a admis modificarea;
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis
modificarea.
17. Mentiuni cu privire la reorganizare
18. Mentiuni cu privire la dizolvare
19. Alte mentiuni
20. Data radierii.
PARTEA a V-a – E – ORGANIZATII SPORTIVE NATIONALE SI
COMITETUL OLIMPIC ROM�N
1. Numarul de identificare
2. Numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti
3. Numarul si data �nscrierii �n Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei
4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dob�ndirea
personalitatii juridice:
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a
personalitatii juridice.
5. Denumirea
6. Sediul:
– judetul;
– localitatea;
– adresa;
– telefon;
– fax;
– e-mail (URL).
7. Durata de functionare
8. Patrimoniul initial
9. Asociatii – membrii:
– numele/denumirea;
– domiciliul/sediul;
– numarul de identificare;
– Certificatul de identitate sportiva – numarul si data emiterii.
10. Scopul
11. Obiectivele
12. Consiliul director – componenta nominala
13. Organul de control – componenta nominala
14. Reprezentantul legal
15. Certificatul de identitate sportiva:
– numarul;
– data emiterii.
16. Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii internationale:
– denumirea organizatiei;
– sediul organizatiei;
– radierea.
17. Modificari ale actelor de constituire:
– numarul si data �nscrierii �n Registrul special al persoanelor juridice, tinut la
instantele judecatoresti;
– temeiul modificarii;
– obiectul modificarii;
– numarul dosarului de la instanta judecatoreasca �n care s-a admis modificarea;
– numarul si data hotar�rii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis
modificarea.
18. Mentiuni cu privire la reorganizare
19. Mentiuni cu privire la dizolvare
20. Alte mentiuni
21. Data radierii.
PARTEA a VI-a – F – STRUCTURILE SPORTIVE FARA PERSONALITATE
JURIDICA
1. Numarul de identificare
2. Denumirea
3. Ramura de sport
4. Certificatul de identitate sportiva:
– numarul;
– data emiterii.
TITLUL II
Subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica
1. Numarul de identificare
2. Numarul si data autentificarii contractului de societate
3. Denumirea
4. Sediul:
– judetul;
– localitatea;
– adresa;
– telefon;
– fax;
– e-mail (URL).
5. Durata de functionare
6. Aporturile
7. Ramurile de sport
8. Asociatii:
– numele/denumirea;
– domiciliul/sediul.
9. Scopul
10. Obiectivele
11. Certificatul de identitate sportiva:
– numarul;
– data emiterii.
12. Mentiuni cu privire la calitatea de membru al asociatiei judetene pe ramura de
sport
13. Modificari ale actelor de constituire:
– temeiul modificarii;
– obiectul modificarii.
14. Alte mentiuni.
ANEXA Nr. 2
la regulament
MINISTERUL Registrul special
TINERETULUI SI SPORTULUI nr. ……….
Certificat de identitate sportiva
————————————————————–
—————-
|1. Denumirea structurii sportive
………………………………………|
|…………………………………………………….
……………..|
|2. Sediul structurii sportive
…………………………………………|
|…………………………………………………….
……………..|
|3. Durata de functionare
……………………………………………..|
|…………………………………………………….
……………..|
|4. Numarul de identificare din Registrul sportiv si data
…………………|
|…………………………………………………….
……………..|
|5. Mentiuni
……………………………………………………..
….|
|…………………………………………………….
……………..|
|6. Semnatura si stampila
……………………………………………..|
|…………………………………………………….
……………..|
|7. Data eliberarii
…………………………………………………..|
| |
| |
| Eliberat �n baza art. 21 alin. (3) si a art. 24 alin. (1)
din Legea |
|educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. |
————————————————————–
—————-
ANEXA Nr. 3
la regulament
CERERE
de �nregistrare �n Registrul sportiv
————————————————————–
—————-
| 1. Persoana care reprezinta structura sportiva: |
| numele
……………………………………………………..
…|
| domiciliul
…………………………………………………….|
| 2. Asociatii, fondatorii, membrii sau, dupa caz, persoanele
juridice care |
|constituie structura sportiva: |
| numele/denumirea
……………………………………………….|
| domiciliul/sediul
………………………………………………|
| 3. Denumirea structurii sportive: |
|
……………………………………………………..
………….|
| 4. Sediul: |
| judetul
……………………………………………………..
..|
| localitatea
……………………………………………………|
| adresa
……………………………………………………..
…|
| telefon/fax
……………………………………………………|
| e-mail (URL)
…………………………………………………..|
| 5. Patrimoniul initial/capitalul social initial/aportul
asociatilor |
|
……………………………………………………..
………….|
| 6. Certificatul de �nmatriculare �n Registrul comertului, �n
cazul |
|structurilor sportive, societati comerciale sportive pe
actiuni (numarul si |
|data emiterii): |
|
……………………………………………………..
………….|
| 7. Certificatul de �nscriere �n Registrul national, �n cazul
structurilor |
|sportive, persoane juridice fara scop patrimonial (numarul si
data |
|emiterii):
……………………………………………………..
…..|
|
……………………………………………………..
………….|
| 8. Actele de constituire autentificate de …………….
sub nr. ……..|
|din data de ……….. |
| 9. Temeiul juridic al cererii (�n baza prevederilor Legii
educatiei fizice |
|si sportului nr. 69/2000)
…………………………………………….|
| 10. Ramurile de sport practicate:
……………………………………|
| 11. �nscrisuri doveditoare: |
| – copie legalizata de pe hotar�rea judecatoreasca definitiva
si |
|irevocabila de acordare a personalitatii juridice, �n cazul
structurilor |
|sportive cu personalitate juridica; |
| – contractul de societate, autentificat, �n cazul
structurilor sportive |
|fara personalitate juridica; |
| – copie legalizata de pe Certificatul de �nregistrare a
structurilor |
|sportive, persoane juridice fara scop patrimonial, �n
Registrul national; |
| – copie legalizata de pe Certificatul de �nmatriculare �n
Registrul |
|comertului, �n cazul structurilor sportive societati
comerciale sportive pe |
|actiuni; |
| – copii de pe actul de dispozitie al organului
administratiei publice |
|centrale sau locale �n baza caruia functioneaza, inclusiv de
pe regulamentul |
|propriu de organizare si functionare si de pe actul de
dispozitie care sa |
|stabileasca, pe l�nga activitatea de �nvatam�nt, si
activitati de selectie, |
|pregatire si participare la sistemul competitional national,
�n cazul |
|cluburilor sportive persoane juridice de drept public; |
| – dovada sediului. |
| 12. Data ………………………. |
| …………………………… |
| (semnatura si stampila) |
| |
————————————————————–
—————-
ANEXA Nr. 4
la regulament
CERERE
de �nregistrare �n Registrul sportiv a modificarilor
actelor de constituire
————————————————————–
—————-
| 1. Persoana �mputernicita sa efectueze procedura: |
| numele
……………………………………………………..
…|
| domiciliul
…………………………………………………….|
| 2. Asociatii, fondatorii, membrii sau, dupa caz, persoanele
juridice care |
|constituie structura sportiva: |
| numele/denumirea
……………………………………………….|
| domiciliul/sediul
……………………….