LEGEA nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa

LEGEA nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa,

LEGEA nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa

adoptata la Berna la 19 septembrie 1979

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25 martie 1993

ARTICOL UNIC
Romania adera la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979.

Traducerea Conventiei privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa:

PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei conventii, considerind ca obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strinsa uniune intre membrii sai, luind in considerare dorinta de cooperare a Consiliului Europei cu alte state in domeniul conservarii naturii, recunoscind ca flora si fauna salbatica constituie un patrimoniu natural de valoare estetica, stiintifica, culturala, recreativa, economica si intrinseca, care trebuie protejat si transmis generatiilor viitoare, recunoscind rolul esential al florei si faunei salbatice in mentinerea echilibrului ecologic, constatind diminuarea efectivelor a numeroase specii de flora si fauna salbatica si pericolul nimicirii care le ameninta pe unele, constienti ca, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele esentiale ale protectiei ocrotirii florei si faunei salbatice, recunoscind ca, conservarea florei si faunei salbatice ar trebui luata in considerare de catre guverne in obiectivele si programele lor nationale si ca o cooperare internationala ar trebui sa se instaureze pentru ocrotirea in special a speciilor migratoare, constienti de numeroasele cereri de a actiona in comun facute de guvern si instante internationale, in special cele exprimate la Conferinta Natiunilor Unite asupra mediului din 1972 si de catre Adunarea Consultativa a Consiliului Europei, dorind sa urmeze, in special in domeniul conservarii vietii salbatice, recomandarile Rezolutiei nr. 2 a celei de-a doua Conferinte ministeriale europene asupra mediului, au cazut de acord asupra urmatoarelor:
CAPITOLUL I
Dispoziti generale

ARTICOLUL 1

1. Prezenta conventie are ca obiect asigurarea conservarii florei si faunei salbatice si habitatelor lor naturale, in special a speciilor si habitatelor a caror conservare necesita cooperarea mai multor state, si promovarea unei astfel de cooperari.
2. O atentie deosebita este acordata speciilor, inclusiv speciilor migratoare, amenintate cu nimicirea si vulnerabile.

ARTICOLUL 2
Partile contractante vor lua masurile necesare pentru mentinerea sau adaptarea populatiilor de flora si fauna salbatice la un nivel corespunzator mai ales exigentelor ecologice, stiintifice si culturale, tinand cont de exigentele economice si recreationale si de nevoile subspeciilor, varietatilor sau formelor amenintate pe plan local.

ARTICOLUL 3

1. Fiecare parte contractanta va lua masurile necesare pentru punerea in aplicarea a politicilor nationale de conservare a florei si faunei salbatice si habitatelor naturale, acordand o atentie deosebita speciilor amenintate cu nimicirea si vulnerabile, mai ales speciilor endemice si habitatelor amenintate, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii.
2. Fiecare parte contractanta se angajeaza ca, in politica sa de amenajare si de dezvoltare si in masurile de lupta contra poluarii, sa ia in considerare conservarea florei si faunei salbatice.
3. Fiecare parte contractanta va incuraja procesul educational si difuzarea informatiilor generale privind necesitatea conservarii speciilor de flora si fauna salbatice ca si a habitatelor lor.
CAPITOLUL II
Protectia habitatelor

ARTICOLUL 4

1. Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative potrivite si necesare pentru protejarea habitatelor speciilor salbatice de flora si fauna, in special a acelora enumerate in anexele nr. I si II si pentru salvgardarea habitatelor naturale amenintate.
2. Partile contractante vor tine cont, in politicile lor de amenajare si de dezvoltare, de necesitatea conservarii zonelor protejate avute in vedere la paragraful precedent, in scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.
3. Partile contractante se angajeaza sa acorde o atentie deosebita protectiei zonelor care au importanta pentru speciile migratoare enumerate in anexele nr. II si III si care sunt situate intr-un mod adecvat in raport cu caile de migratie ca: zone de iernare, de aglomerare, de hranire, de reproducere sau de naparlire.
4. Partile contractante se angajeaza sa-si coordoneze eforturile in functie de necesitati pentru protejarea habitatelor naturale avute in vedere de prezentul articol in cazul in care acestea sunt situate in regiuni care se intind de o parte si de alta a frontierei.
CAPITOLUL III
Conservarea speciilor

ARTICOLUL 5
Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru asigurarea conservarii, in special, a speciilor de flora salbatica enumerate in anexa I. Vor fi interzise culegerea, recoltarea, taierea sau dezradacinarea intentionata a plantelor avute in vedere. Fiecare parte contractanta va interzice, la nevoie detinerea sau comercializarea acestor specii.

ARTICOLUL 6
Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru a asigura conservarea, in special, a speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. II. Se va interzice, in special, pentru aceste specii:
a) orice forma de capturare intentionata, de detinere si de ucidere intentionata;
b) degradarea sau distrugerea intentionata a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus;
c) perturbarea intentionata a faunei salbatice, mai ales in perioada de reproducere, de dependenta si de hibernare in asa fel incat perturbarea sa aiba un efect semnificativ in ce priveste obiectivele prezentei conventii;
d) distrugerea sau culegerea intentionata a oualor in natura sau detinerea lor, chiar goale;
e) detinerea sau comercializarea interna a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, si a oricarei parti sau produs al lor, usor identificabil, obtinut din animal, cand aceasta masura contribuie la eficacitatea dispozitiilor prezentului articol.

ARTICOLUL 7

1. Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru protejarea speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. III.
2. Orice exploatare a faunei salbatice enumerate in anexa nr. III va fi reglementata in vederea mentinerii acestor populatii in afara oricarui pericol, tinand cont de dispozitiile art. 2.
3. Aceste masuri vor cuprinde in special:
a) instituirea perioadelor de prohibitie si/sau alte masuri reglementare de exploatare;
b) interzicerea temporara sau locala a exploatarii, daca este cazul, pentru a permite populatiilor existente sa revina la un nivel satisfacator;
c) reglementarea, daca este cazul, a vanzarii, detinerii, transportului sau ofertei in scop de vanzare a animalelor salbatice, vii sau moarte.

ARTICOLUL 8
In privinta capturarii sau uciderii speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. III si in cazurile in care se fac derogari conform art. 9 in ce priveste speciile enumerate in anexa nr. II, partile contractante vor interzice utilizarea tuturor mijloacelor neselective de capturare si de ucidere si a mijloacelor susceptibile sa duca pe plan local la disparitia sau sa tulbure grav linistea populatiilor unei specii, in special a mijloacelor enumerate in anexa nr. IV.

ARTICOLUL 9

1. Cu conditia sa nu existe o alta solutie satisfacatoare si derogarea sa nu dauneze supravietuirii populatiei implicate, fiecare parte contractanta poate sa faca derogari de la dispozitiile art. 4, 5, 6, 7 si de la interdictia de utilizare a mijloacelor avute in vedere la art. 8: – in interesulprotectiei florei si faunei; – pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, septelului, padurilor, fondului piscicol, apelor si altor forme de proprietate; – in interesul sanatatii si securitatii publice, securitatii aeriene sau altor interese publice prioritare; – in scopuri de cercetare si de educatie, de repopulare, de reintroducere ca si pentru crestere; – pentru a permite, in conditii strict controlate, pe o baza selectiva si intr-o anumita masura, capturarea, detinerea sau orice alta exploatare judicioasa a anumitor animale si plante salbatice in numar redus.
2. Partile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport bianual asupra derogarilor facute in virtutea paragrafului precedent. Aceste rapoarte trebuie sa mentioneze: – populatiile care fac obiectul sau au facut obiectul derogarilor si, daca este posibil, numarul specimenelor implicate; – mijloacele autorizate de ucidere sau de capturare; – conditiile de risc, circumstantele de timp si de loc in care au intervenit aceste derogari; – autoritatea abilitata sa declare ca aceste conditii au fost indeplinite, sa ia decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, si la persoanele insarcinate, cu exceptia acestora; – controalele operate.
CAPITOLUL IV
Dispozitii speciale privind speciile migratoare

ARTICOLUL 10

1. Pe langa masurile indicate prin art. 4, 6, 7 si 8, partile contractante se angajeaza sa-si coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate in anexele nr. II si III si a caror arie de repartitie se intinde pe teritoriul lor.
2. Partile contractante vor lua masuri in vederea asigurarii ca perioadele de prohibitie si/sau alte masuri reglementare de exploatare instituite in virtutea paragrafului 3 lit. a) al art. 7 sa corespunda necesitatilor speciilor migratoare enumerate in anexa nr. III.
CAPITOLUL V
Dispoziti suplimentare

ARTICOLUL 11

1. In aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, partile contractante se angajeaza:
a) sa coopereze de fiecare data cand va fi necesar, mai ales cand aceasta cooperare ar putea spori eficacitatea masurilor luate, conform altor articole ale prezentei conventii;
b) sa incurajeze si sa coordoneze activitatile de cercetare in functie de obiectivele acestei conventii.
2. Fiecare parte contractanta se angajeaza:
a) sa incurajeze reintroducerea speciilor indigene de flora si fauna salbatica daca aceasta masura ar putea sa contribuie la conservarea unei specii amenintate cu nimicirea, cu conditia de a se proceda in prealabil, si tinand cont de experienta celorlalte parti contractante, la un studiu pentru a stabili daca o astfel de reintroducere ar fi eficace si acceptabila;
b) sa controleze strict introducerea speciilor neindigene.
3. Fiecare parte contractanta va informa Comitetul permanent asupra speciilor care beneficiaza de o protectie totala pe teritoriul sau si care nu figureaza in anexele nr. I si II.

ARTICOLUL 12
Partile contractante pot adopta pentru conservarea florei si faunei salbatice si a habitatelor lor naturale masuri mai riguroase decat cele prevazute in prezenta conventie.
CAPITOLUL VI
Comitetul permanent

ARTICOLUL 13

1. Se constituie, in scopul prezentei conventii, un Comitet permanent.
2. Orice parte contractanta poate fi reprezentata in cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai multi delegati. Fiecare delegatie va dispune de un singur vot. In limitele competentelor sale, Comunitatea Economica Europeana isi exercita dreptul de vot cu un numar de voturi egal numarului statelor sale membre care sunt parti contractante ale prezentei conventii; Comunitatea Economica Europerana nu-si va exercita dreptul de vot in situatiile in care statele membre implicate si-l exercita pe al lor si reciproc.
3. Orice stat membru in Consiliul Europei care nu este parte contractanta la conventie poate fi reprezentat in comitet printr-un observator. Comitetul permanent poate, in unanimitate, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu este parte contractanta la conventie sa fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale. Orice organism sau orice institutie calificata tehnic in domeniul protectiei, conservarii sau gestionarii florei si faunei salbatice si a habitatelor lor, si apartinand uneia din categoriile urmatoare:
a) organisme sau institutii internationale, fie guvernamentale fie nonguvernamentale sau organisme sau institutii nationale guvernamentale;
b) organisme sau institutii nationale nonguvernamentale care au fost desemnate in acest scop de catre statul in care sunt stabilite pot informa Secretarul general al Consiliului Europei, cel putin cu 3 luni inainte de reuniunea comitetului, despre intentia lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt admise cu exceptia cazului cand, cu cel putin o luna inaintea reuniunii, o treime dintre partile contractante au informat secretarul general ca se opun la aceasta.
4. Comitetul permanent este convocat de catre secretarul general al Consiliului Europei. El isi va tine prima reuniune in termen de un an incepand de la data intrarii in vigoare a conventiei. In continuare, el se va reuni cel putin o data la 2 ani si oricand majoritatea partilor contractante o solicita.
5. Majoritatea partilor contractante formeaza cvorumul necesar pentru tinerea unei reuniuni a Comitetului permanent.
6. Sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii, Comitetul permanent isi va stabili propriul regulament interior.

ARTICOLUL 14

1. Comitetul permanent este insarcinat sa urmareasca aplicarea prezentei conventii. El poate, in special: – sa revizuiasca in mod permanent prevederile prezentei conventii, inclusiv anexele sale, si sa examineze modificarile care s-ar impune; – sa faca recomandari partilor contractante asupra masurilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei conventii; – sa recomande masuri adecvate pentru asigurarea informarii publicului asupra lucrarilor intreprinse in cadrul prezentei conventii; – sa faca recomandari Comitetului Ministrilor cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei sa adere la prezenta conventie; – sa faca orice propunere in scopul imbunatatirii eficacitatii prezentei conventii si cuprinzand propuneri de incheiere, cu state care nu sunt parti contractante la conventie, de acorduri care sa sporeasca eficacitatea conservarii speciilor sau grupelor de specii.
2. Pentru indeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie initiativa, sa organizeze reuniuni de grupuri de experti.

ARTICOLUL 15
Dupa fiecare dintre reuniunile sale, Comitetul permanent va transmite Comitetului de Ministri al Consiliului Europei un raport asupra lucrarilor si functionarii conventiei.
CAPITOLUL VII
Amendamente

ARTICOLUL 16

1. Orice amendament la articolele prezentei conventii, propus de o parte contractanta sau de Comitetul de Ministri, este comunicat secretarului general al Consiliului Europei si transmis prin grija sa cu cel putin doua luni inainte de reuniunea Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui semnatar, fiecarei parti contractante, fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie conform dispozitiilor art. 19 si tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispozitiilor art. 20.
2. Orice amendament propus, conform dispozitiilor paragrafului precedent, va fi examinat de catre Comitetul permanent, care:
a) pentru amendamentele la art. 1-12, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate acceptarii partilor contractante;
b) pentru amendamentele la art. 13-24, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate aprobarii Comitetului de Ministri. Acest text este comunicat, dupa aprobarea sa, partilor contractante in vederea acceptarii.
3. Orice amendament va intra in vigoare in cea de-a treizecea zi dupa ce toate partile contractante l-au informat pe secretarul general ca ele l-au acceptat.
4. Prevederile paragrafelor 1, 2a) si 3 ale prezentului articol sunt aplicabile si in cazul adoptarii de noi anexe la prezenta conventie.

ARTICOLUL 17
Orice amendament la anexele prezentei conventii, propus de catre o parte contractanta sau de catre Comitetul de Ministri va fi comunicat secretariatului general al Consiliului Europei si transmis prin grija sa cu cel putin doua luni inaintea reuniunii Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui semnatar, fiecarei parti contractante, fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie, conform dispozitiilor art. 19, si tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispozitiilor art. 20.
2. Orice amendament propus conform dispozitiilor paragrafului precedent va fi examinat de catre Comitetul permanent, care-l poate adopta cu o majoritate de doua treimi dintre partile contractante. Textul adoptat va fi comunicat partilor contractante.
3. La expirarea unei perioade de 3 luni de la adoptarea de catre Comitetul permanent, si cu exceptia cazului in care o treime dintre partile contractante au notificat obiectii, orice amendament intra in vigoare pentru acele parti contractante care nu au notificat obiectii.
CAPITOLUL VIII
Reglementarea diferendelor

ARTICOLUL 18

1. Comitetul permanent se va stradui sa faciliteze rezolvarea amiabila a oricaror dificultati pe care aplicarea conventiei le-ar putea genera.
2. Orice diferend intre partile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu s-a rezolvat pe baza dispozitiilor paragrafului precedent sau pe calea negocierii intre partile in diferend, si cu exceptia cazului in care partile convin altfel, este, la cererea uneia dintre ele, supusa arbitrajului. Fiecare dintre parti va desemna un arbitru si cei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru. Daca, sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, intr-un interval de 3 luni, socotite de la cererea de arbitraj, una dintre parti nu si-a desemnat arbitrul, presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte parti, la desemnarea sa intr-un nou interval de 3 luni. Aceeasi procedura se va aplica si in cazul in care cei doi arbitri nu se pot pune de acord asupra alegerii celui de-al treilea arbitru, intr-un interval de 3 luni socotite de la desemnarea primilor doi arbitri.
3. In cazul diferendului intre doua parti contractante, dintre care una este un stat membru al Comunitatii Economice Europene, ea insasi parte contractanta, cealalta adreseaza cererea de arbitraj simultan acestui stat membru si comunitatii, care-i va notifica concomitent, intr-un interval de doua luni de la primirea cererii, daca statul membru sau comunitatea sau statul membru si comunitatea impreuna se constituie parte la diferend. In lipsa unei astfel de notificari in intervalul numit, statul membru si comunitatea sunt considerate o singura si aceeasi parte la diferend in vederea aplicarii dispozitiilor care guverneaza constituirea si procedura Curtii de arbitraj. Acelasi lucru cand statul membru si comunitatea se constituie impreuna parte la diferend.
4. Curtea de arbitraj isi va stabili propriile norme procedurale. Hotararile se vor lua cu majoritate de voturi. Sentinta sa este definitiva si obligatorie.
5. Fiecare parte la diferend suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat si partile suporta, in mod egal, cheltuielile celui de-al treilea arbitru ca si celelalte cheltuieli antrenate de arbitraj.
CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

ARTICOLUL 19

1. Prezenta conventie este deschisa pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei si statelor membre care au participat la elaborarea sa, ca si Comunitatii Economice Europene. Pana la data intrarii sale in vigoare, ea va fi, de asemenea, deschisa pentru semnare oricarui alt stat invitat de catre Comitetul de Ministri. Conventia va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe langa Secretariatul General al Consiliului Europei.
2. Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni dupa data la care cinci state, dintre care cel putin patru state membre ale Consiliului Europei, isi vor exprima consimtamantul de a se supune conventiei conform dispozitiilor paragrafului precedent.
3. Ea va intra in vigoare fata de orice stat semnatar sau al Comunitatii Economice Europene, care-si vor exprima ulterior consimtamantul de a se supune ei, in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni dupa data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 20

1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea, dupa consultarea partilor contractante, sa invite sa adere la conventie orice stat nemembru al consiliului care, invitat sa o semneze conform prevederilor art. 19, nu o va fi facut inca, si oricare alt stat nemembru.
2. Pentru orice alt stat care adera, conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni dupa data depunerii instrumentelor de aderare pe langa Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 21

1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa precizeze teritoriul sau teritoriile in care se va aplica prezenta conventie.
2. Orice parte contractanta poate, in momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau in orice alt moment care urmeaza sa extinda aplicarea prezentei conventii prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei si la alt teritoriu desemnat in declaratie si caruia-i asigura relatiile internationale sau pentru care ea este abilitata sa o stipuleze.
3. Orice declaratie facuta in virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie, prin notificare adresata secretarului general. Retragerea va deveni efectiva incepand cu prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de sase luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.

ARTICOLUL 22

1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa formuleze una sau mai multe observatii cu privire la anumite specii enumerate in anexele nr. II si III si/sau pentru unele dintre aceste specii care vor fi indicate in observatia sau observatiile, cu privire la anumite mijloace sau metode de vanatoare si alte forme de exploatare mentionate in anexa nr. IV. Observatiile cu caracter general nu sunt admise.
2. Orice parte contractanta care extinde aplicarea prezentei conventii la un teritoriu mentionat in declaratia prevazuta in paragraful 2 al art. 21 poate sa formuleze una sau mai multe observatii conform dispozitiilor paragrafului precedent pentru teritoriul respectiv.
3. Nici o alta observatie nu este admisa.
4. Orice parte contractanta care a formulat o observatie in virtutea paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol o poate retrage in totalitate sau partial, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectiva la data primirii notificarii de catre secretarul general.

ARTICOLUL 23

1. Orice parte contractanta poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denuntarea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.

ARTICOLUL 24
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui stat semnatar, Comunitatii Economice Europene semnatare a prezentei conventii si fiecarei parti contractante:
a) orice semnare;
b) depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii conform art. 19 si 20;
d) orice informatie comunicata in virtutea prevederilor paragrafului 3 al art. 13;
e) orice raport stabilit in aplicarea art. 15;
f) orice amendament sau noua anexa adoptata conform art. 16 si 17 si data la care acest amendament sau aceasta noua anexa intra in vigoare;
g) orice declaratie facuta in virtutea paragrafelor 2 si 3 ale art. 21;
h) orice observatie formulata in virtutea dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 22;
i) retragerea oricarei observatii exprimate in virtutea dispozitiilor paragrafului 4 al art. 22;
j) orice notificare facuta in virtutea dispozitiilor art. 23 si data la care denuntarea va deveni efectiva. Drept care, subsemnatii autorizati in acest scop, au semnat prezenta conventie. Redactata la Berna, la 19 septembrie 1979, in limbile franceza si engleza, ambele texte fiind identice si alcatuind un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecaruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, fiecarui stat, precum si Comunitatii Economice Europene semnatare ca si fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie sau sa adere la ea.
ANEXA Nr. 1
___________
PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium hemionitis L.

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy BLECHNACEAE Woodwardia radicans (L.) Sm. DICKSONIACEAE Culcita macrocarpa C. Presl DRYOPTERIDACEAE Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl HYMENOPHYLLACEAE Hymenophyllum maderensis Trichomanes speciosum Willd. ISOETACEAE Isoetes azorica Darieu ex Milde Isoetes boryana Durieu Isoetes malinverniana Ces. & De Not. MARSILEACEAE Marsilea azorica Launert Marsilea batardae Launert Marselea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd. Pitularia minuta Durieu ex Braun OPHIOGLOSSACEAE Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A. Braun SALVINIACEAE Salvinia natans (L.) All. GYMNOSPINACEAE Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE AGAVACEAE Dracaena draco (L.) L. ALISMATACEAE Alisma wahlenbergii (O.R. Holmb.) Juz. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf. AMARYLLIDACEAE Leucojum nicaeense Ard. Narcissus longispathus Pugsley Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus L. Narcissus viridiflorus Schousboe Sternbergia candida B. Mathew & Baytop APOCYNACEAE Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC. ARACEAE Arum purpureospathum Boyce ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia samsunensis Davis ASCLEPIADACEAE Caralluma burchardii N. E. Brown Ceropegia crysantha Svent. BERBERIDACEAE Berberis maderensis Lowe BORAGINACEAE Alkanna pinardii Boiss. Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae) Echium gentianoides Webb ex Coincy Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes Myosotis azorica H.C. Watson Myosotis rehsteineri Wartm. Omphalodes kuzinskyana Willk. Omphalodes littoralis Lehm. Onosma halophilum Boiss. & Heldr. Onosma proponticum Aznav. Onosma troodi Kotschy Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl. CAMPANULACEAE Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer Campanula damboldtiana Davis Campanula lycica Sorger & Kit Tan Campanula morettiana Reichenb. Campanula sabatia De Not. Jasione lusitanica A. DC. Musschia aurea (L.f.) DC. Musschia wollastonii Lowe Physoplexis comosa (L.) Schur Trachelium asperuliodes Boiss. & Orph. CAPRIFOLIACEAE Sambucus palmensis Link CARYOPHYLLACEAE Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater Halliday Dianthus rupicola Biv. Gypsophila papillosa P. Porta Herniaria algarvica Chaudri Herniaria maritima Link Moehringia fontqueri Pau Moehringia tommasinii Marches. Petrocoptis grandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas Saponaria halophila Hedge & Hub. Mor. Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters Silene haussknechtii heldr. ex Husskn. Silene hifacensis Rouy ex Wilk. Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. Silene mariana Pau Silene orphanidis Boiss. Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. Silene rothmaleri Pinto da Silva Silene salsuginea Hub.-Mor Silene sangaria Coode & Cullen Silene velutina Pourret ex Loisel. CHENOPODICEAE Beta adanensis Pamuk. apud Aellen Beta trojana Pamuk. apud Aellen Kalidiopsis wagenitzii Aellen Kochia saxicola Guss. Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz Salicornia veneta Pignatti & Lausi Salsola anatolica Aellen Suaeda cucullata Aellen CISTACEAE Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum bystropogophyllum Svent. Helianthemum caput-felis Boiss. Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira COMPOSITAE Anacyclus latealatus Hub.-Mor. Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter Anthemis halophila Boiss. & Bal. Argyranthemum lidii Humphries. Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries Artemisia granatensis Boiss. Artemisia insipida Vill. Artemisia laciniata Willd. Artemisia pancicii (Janka) Ronn. Aster pyrenaeus Desf. ex DC. France. Adter sibiricus L. Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis Atractylis preauxiana Schultz Bip. Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal (Centaurea heldreichii Halacsy) Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.) Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek) Centaurea balearica J.D. Rodriguez Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday Centaurea citricolor Font Quer Centaurea curymbosa Pourret Centaurea hermannii F. Hermann Centaurea horrida Badaro Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea pinnata Pau Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca Centaurea tehihatcheffii Fich. & Mey. Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto Crepis purpurea Willd. Bieb. Erigeron frigidus Boiss. ex DC. Helichrysum gossypinum Webb Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. Hypochoeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. Jurinea fontqueri Cuatrec. Lactuca watsoniana Trelease Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon boryi Boiss. ex DC. Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Ligularia sibirica (L.) Cass. Onopordum carduelinum Bolle Onopordum nogalesii Svent. Pericallis hadrosomus Svent. Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC. Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio nevadensis Boiss. & Reuter Sonchus erzincanicus Matthews Stemmacantha cynaroides Sventenia bupleuroides Font Quer Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal CONVOLVULACEAE Convolvulus argyrothamnos Greuter Convolvulus caput-mudusae Lowe Convolvulus lopez-socasi Svent. Convolvulus massonii A. Dietr. Convolvulus pulvinatus Saad. Pharbitis preauxii Webb CRASSULACEAE Aeonium gomeraense Praeger Aeonium saundersii Bolle CRUCIFERAE Alyssum akamasicum B. L. Burtt Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.) Arabis kennedyae Meikle Biscutella neustriaca Bonnet Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica hilarionis Post Brassica insularis Moris Brassica macrocarpa Guss. Braya purpurasceus (R. Br.) Bunge Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta) Coronopus navasii Pau Crambe arborea Webb ex Christ Crambe laevigata DC. ex Christ Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo Diplotaxis siettiana Maire Erucastrum palustre (Pirona) Vis. Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb. Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Murbeckiella sousae Rothm. Parolinia schizogynoides Svent. Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo (S. matritense P. W. Ball Heywood) Sisymbrium confertum Stev. Sisymbrium supinum L. Thlaspi cariense A. Carlstrom CYPERACEAE Eleocharis carniolica Koch DIOSCOREACEAE Borderea chouardii (Gaussen) Heslot DIPSACACEAE Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha DROSERACEAE Aldrovanda vesiculosa L. ERICACEAE Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) A.D. Webb EUPHORBIACEAE Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent. Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter Euphorbia stygiana H. C. Watson GENTIANACEAE Centaurium rigualii Esteve Chueca Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet Gentianella anglica (Pugsley) E. P. Warburg GERANIACEAE Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium chrysanthum L’Herit. ex DC. Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco Erodium rupicola Boiss. Geranium maderense Yeo GESNERIACEAE Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. Ramonda serbica Pancic GRAMINEAE Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus bromoideus (Lej.) Crepin Bromus grossus Desf. ex DC. Bromus interruptus (Hackel) Druce Bromus psammophilus P. M. Smith Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Eremopoa mardinensis R. Mill Gaudinia hispanica Stace & Tutin Micropyropsis tuberosa Romero-Zanco Cabezudo Puccinellia pungens (Pau) Paunero Stipa austroitalica Martinovsky Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz Stipa styriaca Martinovsky Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman GROSSULARIACEAE Ribes sardoum Martelli HYPERICACEAE Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor. IRIDACEAE Crocus abantensis T. Baytop & Mathew Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus etruscus Parl. Crocus hartmannianus Holmboe Crocus robertianus C. D. Brickell Iris marsica Ricci & Colasante LIBIATAE Dracocephalum austriacum L. Micromeria taygetea P. H. Davis Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy Nepeta spahaciotica P. H. Davis Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr.&A) Origanum dictamnus L. Origanum scabrum Boiss. & Heldr. Phlomis brevibracteata Turrill Phlomis cypria Post Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire Salvia crassifolia Sibth. & Smith Sideritis cypria Post Sideritis crystosiphon Svent. Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis infernalis Bolle Sideritis javalambrensis Pau Sideritis marmorea Bolle Sideritis serrata Cav. ex Lag. Teucrium charidemi Sandwith Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday Thymus aznavourii Velen. Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L. LEGUMINOSAE Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra Austragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun-Blanquet Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle Astragalus maritimus Moris Astragalus tremolsianus Pau Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Dorycnium spectabile Webb & Berthel. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. Lotus azoricus P. W. Ball Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell et al. Ononis maweana Ball Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh. Sphaerophysa kotschyana Boiss. Teline rosmarinffolia Webb & Berthel. Teline salsoloides Arco & Acebes. Thermopsis turcica Kit Tan. Vural & Kucukodu Trifolium pachycalyx Zoh. Trifolium saxatile All. Trigonella arenicola Hub.-Mor. Trigonella halophila Boiss. Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez Vicia dennesiana H. C. Watson LENTIBULARIACEAE Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper LILIACEAE Allium grosii Font Quer Allium vuralii Kit Tan Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter Androcymbium psammophilum Svent. Androcymbium rechingeri Greuter Asparagus lycaonicus Davis Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva Chionodoxa lochiae Meikle Chionodoxa luciliae Boiss. Colchicum arenarium Waldst. & Kit. Colchicum corsicum Baker Colchicum cousturieri Greuter Colchicum micranthum Boiss. Fritillaria conica Boiss. Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. Fritillaria epirotica Turrill ex Rix Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix Fritillaria obliqua Ker-Gawl. Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy Muscari gussonei (Parl.) Tod. Ornithogalum reverchonii Lange Scilla morrisii Meikle Scilla odorata Link Tulipa cypria Stapf Tupila goulimya Sealy & Turrill Tulipa praecox Ten. Tulipa sprengeri Baker LYTHRACEAE Lythrum flexuosum Lag. Lythrum thesioides M. Bieb. MALVACEAE Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. MYRICACEAE Myrica rivas-martinezii Santos. NAJADACEAE Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt Najas tenuissima (A. Braun) Magnus ORCHIDACEAE Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner Cypripedium calceolus L. Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. Goodyera macrophylla Lowe Liparis loeselii (L.) Rich. Ophrys argolica Felischm. Ophrys isaura Renz & Taub. Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo Ophrys lunulata Parl. Ophrys lycia Renz & Taub. Orchis scopulorum Summerth. Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard PAEONIACEAE Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis Paeonia parnassica Tzanoudakis PALMAE Phoenix theophrasti Greuter PAPAVERACEAE Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. Rupicapnos africana (Lam.) Pomel PITTOSPORACEAE Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton PLUMBAGINACEAE Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter Limonium anatolicum Hedge Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium dendroides Svent. Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan Limonium tamaricoides Bokhari POLEMONIACEAE Polemonium boreale Adams POLYGONACEAE Polygonum praelongum Coode & Cullen Rumex rupestris Le Gall PRUMULACEAE Androsace cylindrica DC. Androsace mathildae Levier Androsace pyrenaica Lam. Cyclamen mirabile Hildebr. Lysimachia minoricensis J.D. Rodriguez Primula apennina Widmer Primula egaliksensis Wormsk. Primula glaucescens Moretti Primula palinuri Petagna Primula spectabilis Tratt. Soldanella villosa Darracq RANUNCULACEAE Aconitum corsicum Gayer Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. Adonis distorta Ten. Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia kitaibelii Schott Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis, Heywood) Consolida samia P. H. Davis Delphinium caseyi B. L. Burtt Pulsatilla patens (L.) Miller Ranunculus fontanus C. Presl Ranunculus kykkoensis Meikle Ranunculus weyleri Mares RESEDACEAE Reseda decursiva Forssk. Gibraltar ROSACEAE Bencomia brachystachya Svent. Bencomia sphaerocarpa Svent. Chamaemeles coriacea Lindl. Crataegus dikmensis Pojark Dendriopoterium pulidoi Svent. Potentilla delphinensis Gren. & Godron Pyrus anatolica Browicz RUBIACEAE Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese Galium litorale Guss. Galium viridiflorum Boiss. & Reuter RUTACEAE Ruta microcarpa Svent. SANTALACEAE Kunkeliella subsucculenta Kammer Thesium ebracteatum Hayne SAPOTACEAE Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe SAXIFRAGACEAE Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga portosanctana Boiss. Saxifraga presolanensis Engl. Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet SCROPHULARIACEAE Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia azorica H. C. Watson Euphrasia grandiflora Hochst. Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy Linaria flaya (Poiret) Desf. Linaria hellenica Turril Linaria ricardoi Cout. Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo Lindernia procumbens (Krocker) Philcox Odontites granatensis Boiss. Verbascum afyonense Hub.-Mor. Verbascum basivelatum Hub.-Mor. Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze Verbascum degenii Hal. Verbascum stepporum Hub.-Mor. Veronica oetaea L.-A. Gustavsson SELAGINACEAE Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel Globularia sarcophylla Svent. Globularia stygia Orph. ex Boiss. SOLANACEAE Atropa baetica Willk. Mandragora officinarum L. Solanum lidii Sunding THYMELAEACEAE Daphne petraea Leybold Daphne rodriguezii Texidor Thymelea broterana Coutinho TRAPACEAE Trapa natans L. TYPHACEAE Typha minima Funk Typa shuttleworthii Koch & Sonder ULMACEAE Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. UMBELLIFERAE Angelica heterocarpa Llyod Angelica palustris (Besser) Hoffman Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini Bunium brevifolium Lowe Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. Bupleurum dianthifolium Guss. Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. Eryngium viviparum Gay Ferula halophila H. Pesmen Ferula latipinna Santos Laserpitium longiradium Boiss. Naufraga balearica Constance & Cannon Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss. Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. VALERIANACEAE Centrathus trinervis (Viv.) Beguinot VIOLACEAE Viola athois W. Becker Viola cazorlensis Gandoger Viola cryana Gillot Viola delphinantha Boiss. Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix BRYOPHYTA BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE ANTHOCEROTACEAE Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. BRYOPSIDA: HEPATICAE AYTONIACEAE Mannia triandra (Scop.) Grolle CEPHALOZIACEAE Cephalozia macounii (Aust.) Aust. CODONIACEAE Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm. FRULLANIACEAE Frullania parvistipula Steph. GYMNOMITRIACEAE Marsupella profunda Lindb. JUNGERMANNIACEAE Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. RICCIACEAE Riccia breidleri Jur. ex Steph. RIELLACEAE Riella helicophylla (Mont.) Hook. SCAPANIACEAE Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell. BRYOPSIDA: MUSCI AMBLYSTEGIACEAE Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. BRUCHIACEAE Bruchia vogesiaca Schwaegr. BUXBAUMIACEAE Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. DICRANACEAE Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb. Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. ECHINODIACEAE Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. FONTINALACEAE Dichelyma capillaceum (With.) Myr. FUNARIACEAE Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. HOOKERIACEAE Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. MEESIACEAE Meesia longiseta Hedw. ORTHOTRICHACEAE Orthotrichum rogeri Brid. POTTIACEAE Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill SPHAGNACEAE Sphagnum pylaisii Brid. SPLACHNACEAE Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.C. THAMNIACEAE Thamnobryum fernandesii Sergio
ANEXA Nr. 2
___________

SPECII DE FAUNA STRICT PROTEJATE

VERTEBRATE Mamifere INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus (Aethechinus) algirus Soricidae Crocidura ariadne Crocidura cypria Crocidura canariensis Talpidae Desmana pyrenaica (galemys pyrenaicus) MICROCHIROPTERA Toate speciile, cu exceptia: Pipistrellus pipistrellus RODENTIA Sciuridae Sciurus anomalus Citellus citellus Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Cricetidae Cricetus cricetus Microtidae Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus) Zapodidae Sicista betulina Sicista subtilis Hystricidae Hystrix cristata CARNIVORA Canidae Canis lupus Alopex lagopus Ursidae Toate speciile Mustelidae Lutreola (Mustela) lutreola Lutra lutra Gulo gulo Felidae Felis silvestris (catus) Lynx pardina (pardellus) Panthera pardus Panthera tigris Odobenidae Odobenus rosmarus Phocidae Monachus monachus ARTIODACTYLA Cervidae Cervus elaphus corsicanus Bovidae Capra aegagrus Capra pyrenaica pyrenaica Rupicapra rupicapra ornata Ovibos moschatus CETACEA Delphinidae Orcinus orca Pseudoroa crassidens Grampus griseus Globicephala melaena Delphinus delphis Tursiops truncatus (tursio) Lagenorhynchus acutus Lagenorhynchus albirostris Steno bredanensis Stenella coeruleoalba Phocaenidae Phocaena phocaena Ziphiidae Hyperoodon rostratus Mesoplodon mirus Mesoplodon bidens Ziphius cavirostris Balaenopteridae Sibbaldus (Balaenoptera) musculus Megaptera novaengliae (longimana, nodosa) Balaenidae Eubalaena glacialis Balaena mysticetus Pasari GAVIIFORMES Gaviidae Toate speciile PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podiceps griseigena Podiceps auritus Podiceps nigricollis (caspicus) Podiceps ruficollis PROCELLARIIFORMES Hydrobatidae Toate speciile Procellariidae Bulweria bulwerii Procellaria diomedea Puffinus puffinus Puffinus assimilis bareli Pterodroma madeira Pterodroma feae PELECANIFORMES Phalacrocoracidae Phalocrocorax pygmaeus Pelecanidae Toate speciile CICONIIFORMES Ardeidae Ardea purpurea Casmerodius albus (Egretta alba) Egretta garzetta Ardeola ralloides Bulbucus (Ardeola) ibis Nycticorax nycticorax Ixobrychus minutus Botaurus stellaris Cicomidae Toate speciile Threskiornithidae Toate speciile Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber ANSERIFORMES Anatidae Cygnus cygnus Cygnus bewickii (columbianus) Anser crythropus Branta leucopsis Branta ruticollis Tadorna tadorna Tadorna ferruginea Marmaronetta (Anas) angustirostris Somateria spectabilis Polysticta stelleri Histrionicus histrionicus Bucephala islandica Mergus albellus Oxyura leucocephala FALCONIFORMES Toate speciile GALLIFORMES Tetraonidae Tetrao urogallus cantabricus GRUIFORMES Turnicidae Turnix sylvatica Gruidae Toate speciile Rallidae Porzana porzana Porzana puzilla Porzana parva Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata Otitidae Toate speciile CHARADRIIFORMES Charadriidae Hoplopterus spinosus Charadrius hiaticula Charadrius dubius Charadrius alexandrinus Charadrius leschenaulti Eudromias morinellus Arenaria interpres Scolopacidae Gallinago media Numenius tenuirostris Tringa stagnatilis Tringa ochropus Tringa glareola Tringa hypoleucos Tringa cinerea Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris alba Limicola falcinellus Recurvirostridae Toate speciile Phalaropodidae Toate speciile Burhinidae Burchinus oedicnemus Glareolidae Toate speciile Laridae Pagophila eburnea Larus audouinii Larus melanocephalus Larus genei Larus minutus Larus (Xenia) sabini Chlidonias niger Chlidonias leucopterus Chlidonias hybrida Gelochelidon nilotica Hydroprogne caspia Sterna hirundo Sterna paradisaea (macrura) Sterna dougallii Sterna albifrons Sterna sandvicensis COLUMBIFORMES Pteroclididae Toate speciile Columbidae Columba bollii Columba junoniae CUCULIFORMES Cuculidae Clamator glandarius STRIGIFORMES Toate speciile CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Toate speciile APODIFORMES Apodidae Apus pallidus Apus melba Apus caffer Apus unicolor CORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo atthis Ceryle rudis Halcyon smyrnensis Meropidae Merops apiaster Coraciidae Coracias garrulus Upopidae Upopa epops PICIFORMES Toate speciile PASSERIFORMES Alaudidae Calandrella brachydactyla Calandrella rufescens Melanocorypha bimaculata Melanocorypha calandra Melanocorypha leucoptera Melanocorypha yeltoniensis Galerida theklae Chersophilus duponti Eremophila alpestris Hirundinidae Toate speciile Motacillidae Toate speciile Pycnonotidae Pycnonotus barbatus Laniidae Toate speciile Bombycillidae Bombycilla garrulus Cinclidae Cinclus cinclus Troglodytidae Troglodytes troglodytes Prunellidae Toate speciile Muscicapidae Turdinae Saxicola rubetra Saxicola torquata Saxicola dacotiae Oenanthe oenanthe Oenanthe pleschanka (leucomela) Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Oenanthe leucura Oenanthe finschii Cercotrichas galactotes Monticola saxatilis Monticola solitarius Turdus torquatus Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus Erithacus rubecula Luscinia megarhynchos Luscinia luscinia Luscinia (Cyanosylvia) svecica Tarsiger cyanurus Irania gutturalis Sylviinae Toate speciile Regulinae Toate speciile Muscicapinae Toate speciile Timaliinae Panurus biarmicus Paridae Toate speciile Sittidae Toate speciile Certhiidae Toate speciile Emberizidae Emberiza citrinella Emberiza leucocephala Emberiza cirlus Emberiza cineracea Emberiza caesia Emberiza cia Emberiza schoeniclus Emberiza melanocephala Emberiza aureola Emberiza pusilla Emberiza rustica Plectrophenax nivalis Calcarius lapponicus Fringillidae Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Carduelis hornemanni Serinus citrinella Serinus serinus Serinus pusillus Loxia curvirostra Loxia pityopsittacus Loxia leucoptera Loxia scotica Pinicola enucleator Carpodacus erythrinus Rhodopechys githaginea Coccothraustes coccothraustes Fringilla teydea Ploceidae Petronia petronia Montrifringilla nivalis Sturnidae Sturnus unicolor Sturnus roseus Oriolidae Oriolus oriolus Corvidae Perisoreus infaustus Cyanopica cyanus Nucifraga caryocatactes Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus Reptile TESTUDINES Testudinidae Tesdudo hermanni Testudo graeca Testudo marginata Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Dermochelyidae Dermochelys coriacea Cheloniidae Caretta caretta Lepidochelys kempii Chelonia mydas Eretmochelys imbricata SAURIA Gekkonidae Tarentola delalandii Tarentola boettgeri Tarentola angustimentalis Tarentola gomerensis Phyllodactylus europaeus Cyrtodactylus kotschyi Agamidae Agama stellio Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon Lacertidae Algyroides nigropunctatus Algyroides moreoticus Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Ophisops elgans Lacerta lepida Lacerta parva Lacerta princeps Lacerta viridis Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta agilis Lacerta monticola Lacerta bedriagae Lacerta horvathi Lacerta graeca Lacerta dugesi Gallotia (Lacerta) simonyi Gallotia galloti Gallotia stehlini Podarcis muralis Podarcis lilfordi Podarcis filfolensis Podarcis pityusensis Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Podarcis melisellensis Podarcis taurica Podarcis erhardii Podarcis peloponnesiaca Podarcis milensis Anguidae Ophisaurus apodus Scincidae Ablepharus kitaibelii Chalcides ocellatus Chalcides bedriagai Chalcides viridianus Chalcides sexlineatus Chalcides occidentalis Ophiomorus punctatissimus OPHIDIA Colubridae Coluber hippocrepis Coluber najadum Coluber viridiflavus Coluber gemonensis Coluber jugularis Elaphe situla Elaphe quatuorlineata Elaphe longissima Natrix tessellata Coronella austriaca Telescopus fallax Viperidae Vipera ursinii Vipera latasti Vipera ammodytes Vipera xanthina Vipera lebetina Vipera kaznakovi Amfibieni CAUDATA Salamandridae Salamandra atra Salamandra (Mertensiella) luschani Salamandrina terdigitata Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Triturus cristatus Triturus montandoni Triturus italicus Triturus carnifex Triturus dobrogicus Triturus karelinii Plethodontidae Hydromantes genei Hydromantes flavus Hydromantes supramontes Hydromantes imperialis Hydromantes italicus Proteidae Proteus anguinus ANURA Discoglossidae Bombina variegata Bombina bombina Discoglossus pictus Discoglossus galganoi Discoglossus sardus Discoglossus jeanneae Alytes obstetricans Alytes cisternasii Alytes muletensis Pelobatidae Pelobates cultripes Pelobate fuscus Pelobates syriacus Pelodytes caucasicus Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis Hylidae Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda Ranidae Rana arvalis Rana dalmatina Rana latastei Rana iberica Rana italica Pesti ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser naccarii SALMONIFORMES Umbridae Umbra krameri ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Valencia hispanica PERCIFORMES Percidae Zingel asper Nevertebrate Artropode INSECTA Mantodea Apteromantis aptera Odonata Calopteryx syriaca Sympecma braueri Coenagrion freyi Coenagrion mercuriale Aeshna viridis Stylurus (=Gomphus) flavipes Gomphus graslinii Ophiogomphus cecilia Lindenia tetraphylla Cordulegaster trinacrinae Oxygastra curtisii Macromia splendens Brachythemis fuscopalliata Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Orthoptera Baetica ustulata Saga pedo Coleoptera Carabus olympiae Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita Buprestis splendens Cucujus cinnaberinus Cerambyx cerdo Rosalia alpina Lepidoptera Papilio hospiton Papilio alexanor Zerynthia polyxena Parnassius apollo Parnassius mnemosyne Apatura metis Fabriciana elisa Euphydryas (Eurodryas) aurinia Melanargia arge Erebia chirsti Erebia sudetica Erebia calcaria Coenonympha hero Coenonympha oedippus Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea teleius Maculinea nausithous Plebicula golgus Hypodryas maturna Eriogaster catax Hyles hippophaes Proserpinus prosperpina ARACHNIDA Arancae Macrothele calpeiana Molluses/Mollusques GASTROPODA Srylommatophora Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla croneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Geomalacus maculosus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Discula leacockiana Discula tabellata Discula testudinalis Discula turricula Geomitra moniziana Helix subplicata Discus guerinianus Discus defloratus Elona quimperiana BIVALVIA Unionoida Margaritifera auricularia
ANEXA Nr. 3
___________

SPECII DE FAUNA PROTEJATE

Vertebrate Mamifere INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus europaeus Soricidae Toate speciile MICROCHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus DUPLICIDENTATA Leporidae Lepus timidus Lepus capensis (europacus) RODENTIA Sciuridae Sciurus vulgaris Marmota marmota Castoridae Castor fiber Gliridae Toate speciile Microtidae Microtus ratticeps (oeconomus) Microtus nivalis (lebrunii) Microtus cabrerae CETACEA Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa nr. II CARNIVORA Mustelidae Meles meles Mustela erminea Mustela nivalis Putorius (Mustela) putorius Martes martes Martes foina Vormela peregusna Viverridae Toate speciile Feliade Lynx lynx Phocidae Phoca vitulina Pusa (Phoca) hispida Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) Erignathus barbatus Halichoerus grypus Cystophora cristata ARTIODACTYLA Suidae Sus scrofa meridionalis Cervidae Toate speciile Bovidae Ovis aries (musimon, ammon) Capra ibex Capra pyrenaica Rupicapra rupicapra Pasari Toate specile care nu sunt mentionate in anexa nr. II, cu exceptia: Larus marinus Larus fuscus Larus argentatus Columba palumbus Passer domesticus Sturnus vulgaris Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone (corone and/et cornix) Reptile Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa nr. II Amfibieni Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa nr. II Pesti PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae Eudontomyzon hellenicum Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra fluviatilis Lampetra planeri Lampetra zanandreai Petromyzon marinus ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser ruthenus Acipenser stellatus Acipenser sturio Huso huso CLUPEIFORMES Clupeidae Alosa alosa Alosa fallox Alosa pontica SALMONIFORMES Coregonidae Coregonus Toate speciile Thymallidae Thymallus thymallus Salmonidae Hucho hucho Salmo salar*) CYPRINIFORMES Cyprinidae Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Alburnoides bipunctatus Alburnus albidus Aspius aspius Barbus bocagei Barbus comiza Barbus meriodionalis Barbus microcephalus Barbus peloponensis Barbus plebejus Barbus sclateri Barbus steindachneri Chalcalburnus chalcoides Chondrostoma genei Chondrostoma kneri Chondrostoma lemingi Chondrostoma lusitanicum Chondrostoma nasus Chondrostoma phoxinus Chondrostoma polylepis Chondrostoma soetta Chondrostoma toxostoma Chondrostoma willkommi Gobio albipinnatus Gobio kessleri Gobio uranoscopus Leucaspius delineatus Leucaspius stymphalicus Leuciscus illyricus Leuciscus lucumotis Leuciscus microlepis Leuciscus polylepis Leuciscus pyrenaicus Leuciscus soufia Leuciscus svallize Leuciscus turskyi Leuciscus ukliva Pachychilon pictum Pelecus cultratus Phoxinellus adspersus Phoxinellus hispanicus Pseudophoxinus marathonicus Pseudophoxinus stymphalicus Rhodeus sericeus Rutilus alburnoides Rutilus arcasii Rutilus frisii Rutilus graecus Rutilus lemmingii Rutilus macedonicus Rutilus macrolepidotus Rutilus pigus Rutilus racovitzai Rutilus rubilio Cobitidae Cobitis elongata Cobitis hassi Cobitis larvata Cobitis paludicola Cobitis taenia Cobitis trichonica Misgurnis fossilis Sabanejewia aurata Sabanejewia calderoni SILURIFORMES Siluridae Siluris aristotelis Siluris glanis ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Aphanius fasciatus Aphanius iberus GASTEROSTEIFORMES Syngnathidae Syngnathus abaster Syngnathus nigrolineatus Gasterosteidae Pungitius hellenicus Puntitius platygaster SCORPAENIFORMES Cottidae Cottus poecilopus Myoxocephalus quadricornis PERCIFROMES Percidae Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Stizostedion volgense Zingel zingel Zingel streber Blenntidae Blennius fluviatilis Gobiidae Gobius fluviatilis Gobius kessleri Gobius nigricans Gobius ophiocephalus Gobius syrmun Gobius thressalus Padogobius panizzai Padogobius martensi Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus microps Pomatoschistus minutus Proterorhinus marmoratus Nevertebrate Artropode INSECTA Coleoptera Lucanus cervus Lepidoptera Graellsia isabellae CRUSTACEA Decapoda Astacus astacus Austropotamobius pailipes Austropotamobius torrentium Moluste GASTROPODA Srylommatophora Helix pomatia BIVALVIA Unionoida Margaritifera margaritifera Unio clongatulus Microcondylaea compressa Annelids/Annelides HIRUDINEA Arhynchordellae Hirudo medicinalis
___________
*) Prevederile din aceasta anexa nu vor fi aplicate la aceasta specie din apele marilor.

ANEXA Nr. 4
___________

MIJLOACE SI METODE DE VANATOARE SI ALTE FORME DE EXPLOATARE

INTERZISE
Mamifere Lanturi Animale vii utilizate ca apelanti, orbite sau mutilate Inregistratoare de sunete Aparate electrice capabile sa ucida Surse luminoase artificiale Oglinzi si alte obiecte orbitoare Dispozitive de ochire cuprinzand un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte Exploziv 1) Fileuri 2) Curse sau capcane 2) Otrava si momeala otravite sau tranchilizante Cazare si afumare Arme semiautomate sau automate al caror incarcator poate contine mai mult de doua cartuse Avioane Vehicule automobile in deplasare Pasari Lanturi 3) Cleiuri Carlige Pasari vii utilizate ca apelante, orbite sau mutilate Inregistratoare Aparate electrice capabile sa ucida Surse luminoase artificiale Oglinzi si alte obiecte orbitoare Dispozitive pentru iluminarea tintelor Dispozitive de ochire cuprinzand un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte Exploziv Fileuri Curse sau capcane Otrava si momeala otravite sau tranchilizante Arme semiautomate sau automate al caror incarcator poate contine mai mult de doua cartuse Avioane Vehicule automobile in deplasare
__________

1) Exceptat pentru vanatoarea balenei.
2) Daca se aplica pentru capturarea sau uciderea masiva sau neselectiva.

3) Face exceptie Lagopus la nord de latitudinea de 58 Gr.