Legea nr 298/2004

Legea Nr. 298 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura

Legea nr 298/2004

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATĂ �N: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 1 iulie 2004

Parlamentul Rom�niei adoptă prezenta lege.

ART. 1

Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“ART. 1

(1) Prezenta lege reglementează conservarea, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, precum şi procesarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, c�nd aceste activităţi se realizează:

a) pe teritoriul Rom�niei;

b) �n apele maritime rom�neşti, de către nave care arborează pavilion rom�n sau nave care arborează pavilionul altor state;

c) �n apele naţionale ale altor state sau �n marea liberă, de către nave care arborează pavilion rom�n.

(2) Prezenta lege stabileşte măsurile privind:

a) organizarea şi administrarea sectorului pescăresc;

b) conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii;

c) politica structurală şi administrarea capacităţii flotei de pescuit;

d) acvacultura;

e) organizarea pieţei produselor pescăreşti;

f) cercetarea ştiinţifică �n domeniul pescăresc;

g) controlul şi respectarea reglementărilor;

h) relaţiile internaţionale;

i) răspunderi şi sancţiuni.

(3) Prezenta lege reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza căruia se emite legislaţia secundară pentru sectorul pescăresc.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“ART. 2

Obiectivele prezentei legi sunt:

a) urmărirea unei exploatări echilibrate şi responsabile a resurselor acvatice vii din bazinele naturale, favoriz�nd dezvoltarea durabilă şi adoptarea măsurilor necesare pentru a proteja, conserva şi regenera aceste resurse şi ecosistemele acvatice;

b) protejarea resurselor acvatice vii, care se găsesc �n zone protejate, �n conformitate cu reglementările specifice �n acest domeniu;

c) dezvoltarea activităţii de acvacultură;

d) promovarea formării profesionale a personalului din domeniul pescăresc;

e) stimularea asocierii;

f) stimularea consumului produselor pescăreşti, �n special al celor excedentare şi/sau subexploatate;

g) stimularea comerţului responsabil, care să contribuie la conservarea resurselor acvatice vii;

h) �mbunătăţirea calităţii produselor pescăreşti, transparenţa pieţei şi informarea consumatorului;

i) stimularea cercetării ştiinţifice �n domeniul pescăresc.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“ART. 3

�n sensul prezentei legi, sunt considerate:

1. Bazine piscicole naturale:

a) Dunărea teritorială, Delta şi lunca inundabilă a Dunării;

b) complexul lagunar Razelm-Sinoe şi lacurile litorale;

c) p�raiele şi r�urile de munte, colinare, de şes şi zonele lor inundabile;

d) bălţile şi lacurile naturale;

e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri, �n care se practică pescuitul;

f) reţeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi hidroenergetice;

g) limita apelor teritoriale şi zona economică exclusivă a Mării Negre;

2. Bazine piscicole amenajate:

a) heleşteiele;

b) iazurile cu zonele lor inundabile;

c) păstrăvăriile;

d) vivierele flotabile;

e) staţiile de reproducere artificială;

f) instalaţiile pentru creşterea superintensivă;

g) lacurile de acumulare �n care se practică acvacultura.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“ART. 4

�n sensul prezentei legi, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

a) acvacultură – ansamblu de procedee şi tehnici av�nd ca scop reproducerea şi/sau creşterea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice;

b) administrator – persoană juridică de interes public, căreia statul �i �ncredinţează administrarea fondului piscicol natural;

c) amenajare piscicolă – unitate de bază a acvaculturii, reprezentată de heleşteu, iaz, vivieră flotabilă, staţie de reproducere artificială sau alte instalaţii destinate acvaculturii;

d) ape continentale – apele situate pe teritoriul Rom�niei, cu excepţia apelor maritime interioare şi a mării teritoriale;

e) ape maritime rom�neşti – apele maritime �n care Rom�nia �şi exercită drepturi suverane şi jurisdicţia, �n conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Rom�nia este parte;

f) captură totală admisibilă (TAC) – cantitatea de peşte sau alte vieţuitoare acvatice, aparţin�nd unei anumite specii sau grup de specii, exprimată �n kilograme sau �n număr de exemplare, care se poate obţine anual din resursele acvatice vii, fără a afecta capacitatea de regenerare naturală;

g) capturi – cantitatea de peşte sau alte vieţuitoare acvatice pescuite sau recoltate din apele maritime sau continentale, exprimată �n kilograme sau �n număr de exemplare;

h) cotă – parte din captura totală admisibilă din fiecare specie sau grup de specii, ce se stabileşte anual persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfăşoare activităţi comerciale de pescuit;

i) efectiv piscicol – totalitatea populaţiilor de peşti, scoici, broaşte şi alte vieţuitoare acvatice, existente �n bazinele piscicole amenajate;

j) efort de pescuit – produsul capacităţii şi al activităţii unei nave/ambarcaţiuni pescăreşti; c�nd este vorba de un grup de nave/ambarcaţiuni, suma tuturor eforturilor de pescuit ale tuturor navelor/ambarcaţiunilor ce aparţin acelui grup;

k) exploatare durabilă – exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode şi procedee adecvate de pescuit, la un nivel care să nu aibă consecinţe negative pe termen lung asupra biodiversităţii ecosistemelor marine şi continentale;

l) fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit – registru �n care sunt �nregistrate toate navele şi ambarcaţiunile de pescuit, pe categorii, dimensiuni, putere a motorului, tipuri de activităţi şi tehnologii de pescuit, zone de pescuit, proprietari;

m) inspector piscicol – persoană fizică care desfăşoară activităţi de inspecţie şi control, pentru constatarea respectării reglementărilor �n domeniul pescuitului şi acvaculturii;

n) jurnal de pescuit – registru la bordul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit, �n care sunt �nregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor corespunzătoare pe specii;

o) navă auxiliară de pescuit – orice navă sau ambarcaţiune, care nu este implicată direct �n activitatea de pescuit, dar deserveşte navele de pescuit, instalaţiile de acvacultură sau instalaţiile de pescuit pasiv;

p) navă de inspecţie piscicolă – navă neangajată �n activitatea de pescuit, care este destinată controlului şi supravegherii activităţii de pescuit;

q) navă de pescuit – orice navă sau ambarcaţiune echipată pentru exploatarea comercială a resurselor acvatice vii;

r) pescar profesionist – persoană atestată, conform legii, să exercite pescuitul �n scop comercial;

s) pescar sportiv – persoană fizică care practică pescuitul recreativ/sportiv �n baza unui permis;

t) pescărie – ansamblu de activităţi care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea şi comercializarea peştelui; acest termen poate defini şi un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau grup de specii;

u) pescuitul ilegal – practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor �n domeniul pescuitului;

v) pescuitul marin – activitatea de pescuit �n apele maritime, care implică un ansamblu de măsuri pentru protejarea, conservarea şi regenerarea resurselor acvatice vii;

w) piscicultor – persoană fizică atestată să exercite lucrări �n cadrul fermelor de acvacultură;

x) posibilitate de pescuit – dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat �n capturi sau �n efort de pescuit;

y) resurse acvatice vii – speciile de peşte şi alte vieţuitoare acvatice marine şi continentale, disponibile şi accesibile;

z) unelte de pescuit – sculele, uneltele şi echipamentele utilizate �n pescuitul marin şi �n apele continentale.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“ART. 5

Resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale sunt de interes naţional sau local.”

6. Articolul 6 se abrogă.

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“ART. 7

(1) Strategia �n domeniul protecţiei resurselor acvatice vii şi pescuitului din bazinele piscicole naturale, precum şi din bazinele piscicole amenajate, a acvaculturii şi valorificării producţiei, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, se realizează de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.

(2) Anual, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, va sprijini din bugetul propriu realizarea obiectivelor şi acţiunilor prevăzute �n strategie.”

8. Alineatul (5) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(5) Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol este condusă de un consiliu de administraţie format din 5 membri, numit prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură; unul dintre membri este desemnat să �ndeplinească funcţia de preşedinte. �n consiliul de administraţie este numit şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.”

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“ART. 11

(1) Veniturile Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din:

a) valoarea redevenţei obţinute din concesionarea resurselor acvatice vii administrate;

b) venituri provenite din activităţi proprii;

c) tarife.

(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. b) răm�n la dispoziţia Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, av�nd următoarele destinaţii:

a) finanţarea programelor de populare şi repopulare;

b) finanţarea activităţii de cercetare;

c) dezvoltarea activităţii proprii de acvacultură;

d) finanţarea construirii infrastructurii necesare pescuitului.

(3) Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol poate beneficia de credite cu dob�ndă preferenţială şi facilităţi �n domeniul impozitelor şi taxelor, �n condiţiile legii.

(4) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se aprobă prin hotăr�re a Guvernului.”

10. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“ART. 12

(1) Reglementările specifice privind concesionarea resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale, precum şi condiţiile şi criteriile de participare la licitaţiile organizate �n vederea concesionării se stabilesc de către autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.”

11. Titlul capitolului II din titlul II va avea următorul cuprins:

“Dreptul de pescuit, licenţierea şi autorizarea pescuitului”

12. La titlul II, după titlul capitolului II se introduc articolele 12^1 şi 12^2 cu următorul cuprins:

“ART. 12^1

Accesul la resursele acvatice vii este reglementat prin acte normative emise de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, cu scopul de a asigura protecţia, refacerea şi conservarea acestora, �n conformitate cu prezenta lege şi cu practica internaţională �n domeniu.

ART. 12^2

(1) Pentru refacerea şi conservarea resurselor acvatice vii, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură stabileşte măsuri de reglementare a efortului de pescuit şi/sau stabilirea cotei alocate.

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:

a) limitarea numărului navelor/ambarcaţiunilor de pescuit, �n funcţie de caracteristicile acestora, �n cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescărie;

b) limitarea timpului activităţii pescuitului;

c) numărul de unelte utilizate la pescuit;

d) oprirea pescuitului.

(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumită specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit, nave/ambarcaţiuni sau grupuri de nave/ambarcaţiuni, sau �n baza altor criterii stabilite ulterior de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.”

13. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“ART. 13

(1) Dreptul de pescuit �n bazinele piscicole naturale aparţine statului şi se atribuie de către administratorii resurselor acvatice vii, �n conformitate cu prevederile prezentei legi.”

14. După articolul 13 se introduc articolele 13^1 şi 13^2 cu următorul cuprins:

“ART. 13^1

(1) Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, pe baza datelor �nregistrate �n fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, care va cuprinde date privind proprietarul sau, după caz, administratorul navei/ambarcaţiunii, caracteristicile tehnice ale acesteia, zona de pescuit, metodele, uneltele şi echipamentele de pescuit prevăzute la bord, precum şi perioada de valabilitate.

(2) �n cazul transmiterii proprietăţii navei/ambarcaţiunii, noul proprietar va comunica schimbarea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, �n vederea eliberării unei noi licenţe de pescuit.

(3) Neutilizarea licenţei de pescuit, fără o cauză justificată, �n timpul perioadei sale de valabilitate, va fi considerată ca o renunţare a titularului la activitatea de pescuit, proced�ndu-se la excluderea definitivă a navei/ambarcaţiunii din fişier.

(4) Navele şi ambarcaţiunile de pescuit au obligaţia de a avea la bord licenţa de pescuit.

ART. 13^2

(1) Autorizaţia de pescuit eliberată de administratorii resurselor acvatice vii va conţine date referitoare la titularul acesteia, numărul licenţei de pescuit a navei/ambarcaţiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, modalitatea de pescuit şi cota alocată pe specii.

(2) Un ansamblu de nave/ambarcaţiuni cu aceleaşi caracteristici, şi care activează �n aceeaşi zonă de pescuit, va putea primi o autorizaţie colectivă de pescuit.

(3) Autorizaţia de pescuit se va elibera şi �n cazul exercitării activităţii de pescuit �n ape ce nu aparţin jurisdicţiei sau suveranităţii rom�ne.

(4) �n termen de 90 de zile de la intrarea �n vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură va stabili modelul autorizaţiilor de pescuit.”

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“ART. 14

Accesul la resursele acvatice vii, �n vederea practicării pescuitului �n scop comercial, se atribuie de către administratorii statului, astfel:

a) prin concesionare, pe bază de licitaţie publică, societăţilor comerciale, asociaţiilor de pescari şi altor forme de asociere; deţinătorii de active şi cei care au contracte �n derulare au drept de preemţiune la concesionare;

b) alte modalităţi stabilite prin reglementări specifice de către autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.”

16. Articolul 17 se abrogă.

17. După articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu următorul cuprins:

“ART. 19^1

Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură condiţionează exercitarea pescuitului speciilor protejate, �n baza unor reglementări specifice.”

18. Articolul 20 se abrogă.

19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“ART. 21

(1) Prin pescuit �n scop recreativ/sportiv, se �nţelege pescuitul efectuat cu undiţa şi cu lanseta, �n scop de agrement/performanţă, �n condiţiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, pe baza unui permis nominal.

(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv nominal se eliberează de asociaţiile de pescari sportivi, legal constituite, �n baza unui test aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.

(3) Pescuitul recreativ/sportiv se poate exercita şi �n amenajări piscicole şi �n lacuri de acumulare �n care se practică acvacultura, �n condiţiile şi pe baza Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv, �ntocmit de către administratorii acestora.”

20. Articolele 23 – 25 se abrogă.

21. La titlul III, după titlul capitolului I se introduc articolele 26^1 şi 26^2 cu următorul cuprins:

“ART. 26^1

Acvacultura, astfel cum este definită la art. 4 lit. a), se poate practica �n amenajări sau instalaţii special destinate creşterii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice, precum şi �n lacurile de acumulare nominalizate de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, �n baza studiilor efectuate de instituţiile de cercetare de profil.

ART. 26^2

(1) Politica de bază pentru dezvoltarea acvaculturii se realizează prin:

a) măsuri pentru adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;

b) măsuri pentru �mbunătăţirea sistemului de comercializare şi informarea consumatorilor;

c) instruirea producătorilor din acvacultură;

d) măsuri pentru siguranţa produselor din acvacultură şi asigurarea sănătăţii populaţiei;

e) măsuri de asigurare a producţiei din acvacultură, pentru cazuri de forţă majoră;

f) măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării vieţuitoarelor acvatice;

g) măsuri pentru protecţia mediului;

h) dezvoltarea cercetării.”

22. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“ART. 28

Concesionarea resurselor acvatice vii din proprietatea publică sau privată a statului se face de către Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol.”

23. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“ART. 29

(1) Folosirea amenajărilor piscicole pentru realizarea producţiei de peşte şi alte vieţuitoare acvatice este obligatorie pentru toţi utilizatorii.

(2) Schimbarea destinaţiei sau dezafectarea amenajărilor piscicole se aprobă de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, �n baza avizului de mediu.”

24. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“ART. 30

(1) Autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activitate de acvacultură se face conform prezentei legi de către autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.

(2) �n cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură se �nfiinţează Registrul unităţilor de producţie din acvacultură, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate unităţile şi instalaţiile folosite pentru activitatea de acvacultură. �n registru se vor menţiona date privind proprietarul sau administratorul unităţii, date tehnice de construcţie şi funcţionare, precum şi speciile cultivate.

(3) Unităţile de producţie incluse �n Registrul unităţilor de producţie din acvacultură vor primi licenţă de acvacultură pentru o perioadă determinată, eliberată de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.

(4) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau administratorului, precum şi modificările privind capacitatea de producţie şi speciile cultivate, trebuie comunicată autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, �n vederea reactualizării registrului şi eliberării unei noi licenţe de acvacultură, după caz.

(5) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură stabileşte, �n termen de 6 luni de la intrarea �n vigoare a prezentei legi, modul de operare �n Registrul unităţilor de producţie din acvacultură, criteriile şi condiţiile de acordare a licenţei de acvacultură, precum şi perioada de valabilitate a acesteia.”

25. Articolele 31 şi 32 se abrogă.

26. După articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu următorul cuprins:

“ART. 35^1

Introducerea �n cultură a speciilor de peşti sau alte vieţuitoare acvatice noi, provenite din import, se face cu avizul prealabil al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură.”

27. După articolul 37 se introduce articolul 37^1 cu următorul cuprins:

“ART. 37^1

(1) Pentru a se asigura de respectarea legislaţiei �n domeniul pescuitului, acvaculturii, comercializării produselor pescăreşti şi al altor activităţi conexe, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură organizează activităţi permanente de control, prin Inspecţia Piscicolă.

(2) Activitatea de control se desfăşoară de către inspectorii piscicoli, care au acces la toate navele/ambarcaţiunile de pescuit, uneltele şi instalaţiile de pescuit, fermele şi instalaţiile de acvacultură, construcţiile anexe, mijloacele de transport, unităţile de procesare şi/sau comercializare, registre şi documente, şi care �ntocmesc un proces-verbal de constatare/sancţionare, �n care se descriu circumstanţele şi rezultatul acţiunilor lor.

(3) Persoanele supuse controlului au obligaţia să pună la dispoziţia inspectorului piscicol toate mijloacele necesare pentru �ndeplinirea funcţiei de inspecţie.”