Legea pescuitului

ORDONANŢA DE URGENTA

Legea pescuitului

pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Avand in vedere necesitatea adoptarii rapide a unui cadru juridic in conformitate cu Reglementarile UE, clarificarea structurilor si responsabilitatilor institutionale, inclusiv a intaririi activitatilor de control, cazuri extraordinare care determina adopatarea unei reglementari urgente in domeniul pescuitului si acvaculturii,

In temeiul art. 115, alin. (5) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art.I. Legea nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicata �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr.627 din 2 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

?Art.2. ? Obiectivele prezentei legi sunt:

a) urmărirea unei exploatări durabile a resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale, favoriz�nd dezvoltarea durabilă şi adoptarea măsurilor necesare pentru a conserva şi regenera aceste resurse şi ecosistemele acvatice;

b) protejarea resurselor acvatice vii, care se găsesc �n zone protejate, �n conformitate cu reglementările specifice �n acest domeniu;

c) dezvoltarea activităţii de acvacultură;

d) promovarea formării profesionale a personalului din domeniu pescăresc;

e) stimularea asocierii;

f) stimularea consumului produselor pescăreşti, �n special al celor excedentare şi/sau subexploatate;

g) stimularea comerţului responsabil, care să contribuie la conservarea resurselor acvatice vii;

h) �mbunătăţirea calităţii produselor pescăreşti, transparenţa pieţei şi informarea consumatorului;

i) stimularea cercetării ştiinţifice �n domeniul pescăresc;

j) activităţile de protecţie a resurselor acvatice vii,desfăşurate in perimetrul Rezervaţiei Biosferei ?Delta Dunării?, care se supun şi reglementarilor specifice ale acesteia.?

2.Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

?.Art.7. ? (1)Strategia in domeniul protectiei resurselor acvatice vii si pescuitului in bazinele piscicole naturale, precum si in bazinele piscicole amenajate, a acvaculturii si valorificarii productiei, indiferent de forma de proprietate sau administrare, se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si se aproba de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor.

(2)Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor finanteaza cheltuielile privind realizarea obiectivelor si actiunilor prevazute in strategie.?

3.Dupa titlul I ?Dispozitii generale? se introduce titlul I1 cu urmatorul cuprins :

?Titlul I 1

Reorganizarea sectorului pescaresc?

?Art.71. ? Pentru elaborarea si implementarea strategiei si politicilor privind administrarea si protejarea resurselor acvatice vii existente in apele maritime si continentale, privind administrarea amenajarilor piscicole si privind piata produselor pescaresti, se infiinteaza Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica, cu personalitate juridica, ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, finantata integral de la bugetul de stat.

Art.72. – Sediul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura este in municipiul Bucuresti si este asigurat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Art.73. – Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are urmatoarele atributii principale si responsabilitati :

a)elaboreaza strategia si politicile necesare in domeniul pescuitului si acvaculturii ;

b)coordoneaza si monitorizeaza activitatea de pescuit si acvacultura;

c)stabileste metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii si a cotelor anuale admisibile de pescuit ;

d) tine Registrul unitatilor de productie din acvacultura;

e)aproba preturile de pornire a licitatiei pentru concesionarea resurselor acvatice vii si a terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, propuse de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol;

f)elaboreaza proiecte de reglementari in domeniul pescuitului si protectiei resurselor acvatice vii, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin semnarea acordurilor de aderare la conventiile si organismele internationale;

g)coordoneaza si monitorizeaza privatizarea societatilor comerciale cu profil piscicol si concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole aflate in portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

h)desfasoara activitati de control privind respectarea legislatiei in domeniu prin Inspectia Piscicola, institutie publica cu personalitate juridica;

i)tine Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;

j)colaboreaza cu ministerele si organele de specialitate, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale implicate in activitatea de pescuit si acvacultura.

Art.74. – Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura este condusa de un presedinte cu rang de director general numit prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Art.75. ? Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, patrimoniul, mijloacele de transport specializate, precum si numarul maxim de posturi se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art.76. ? Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura este format din functionari publici si personal contractual.

Art.77. ? Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se face potrivit prevederilor legale.

Art.78. ? Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

4.Alineatele (2) si (3) ale articolului 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

?(2)Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Agentiei Domeniilor Statului in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezulta din contractele incheiate de Agentia Domeniilor Statului cu agenti contractanti ce detin in exploatare sau administrare amenajari piscicole.

(3)Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol preia, cu titlu gratuit, actiunile pe care Agentia Domeniilor Statului le detine la societatile comerciale cu profil piscicol, precum si terenurile detinute de Agentia Domeniilor Statului aflate sub luciu de apa, in baza unui Protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.?

5.Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

?Art.10. ? (1)Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol are urmatoarele atributii principale :

a)aplica strategia nationala in ce priveste protejerea resurselor acvatice vii si exploatarea durabila a acestora;

b)raspunde de exploatarea durabila, prin pescuit, a resurselor acvatice vii administrate, la nivelul cotelor alocate prin captura totala admisibila;

c)privatizeaza societatile comerciale cu profil piscicol si/sau amenajarile piscicole pe care le are in portofoliu;

d)concesioneaza terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole din domeniul public sau privat al statului;

e)concesioneaza resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale;

f)elaboreaza caietele de sarcini in vederea privatizarii si/sau concesionarii;

g) propune Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura preturile de pornire a licitatiei pentru concesionarea resurselor acvatice vii si a terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole si le supune spre aprobare;

h)indeplineste functia de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru pescuit prin realizarea unor atributii delegate de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in baza unor acorduri interinstitutionale;

i)desfasoara orice alte activitati stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare.

(2)Ceilalti administratori ai statului, pentru resurse acvatice vii, indeplinesc, atributiile prevazute la alineatul (1), fiecare in zona lor de administrare, conform competentelor specifice.?

6.Articolul 11 se modifica si va avea următorul cuprins:

?Art. 11. – (1) Veniturile incasate de Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se vireaza semestrial la bugetul de stat dupa deducerea cheltuielilor proprii aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.

(2)Constituie venituri incasate de Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol urmatoarele :

a)venituri din incasarea redeventei, conform contractelor de concesionare a resurselor acvatice vii, a terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, a bunurilor, a activitatilor si a serviciilor specifice;

b) venituri incasate din vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale aflate in portofoliul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol;

c)venituri incasate din vanzarea activelor cu destinatie piscicola din patrimoniul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol;

d)tarife pentru desfasurarea activitatii de acvacultura in bazinele piscicole naturale;

e)venituri obtinute din contracte de arenda, precum si cele obtinute in baza altor contracte;

f)venituri provenite din activitati comerciale;

g)venituri din dobanzi bancare;

h)venituri din dividende;

i)venituri realizate din vanzarea caietelor de sarcini si a dosarelor de prezentare;

j)venituri din chirii;

k)alte venituri.

(3)Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se asigura integral din venituri proprii.

(4)Constituie cheltuieli ale Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol urmatoarele :

a)cheltuieli pentru finantarea programelor de populare si repopulare;

b)cheltuieli pentru finantarea activitatii de cercetare, pentru protectia resurselor acvatice vii, pentru stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare si marketing a produselor piscicole;

c)cheltuieli pentru finantarea construirii infrastructurii necesare pescuitului;

d)cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, cabinete sau societati profesionale de avocatura;

e)cheltuieli aferente lansarii ofertei de vanzare pe piata de capital, inclusiv comisioanele si taxele;

f)costuri implicate de inchiderea operationala, reorganizarea si/sau lichidarea societatilor comerciale cu profil piscicol;

g)plata rapoartelor de evaluare, cheltuieli de publicitate, taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare si de timbru, taxe pentru avize de mediu;

h)cheltuieli pentru inregistrarea transferului actiunilor de la Agentia Domeniilor Statului la Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol;

i)sumele platite efectiv cumparatorilor in executarea garantiilor acordate acestora si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumparatori;

j)sumele platite efectiv concesionarilor in executarea contractelor de concesiune cu titlu de despagubiri pentru nerespectarea obligatiilor de mediu, si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de acestia;

k)cheltuieli cu asigurarile;

l)sumele platite efectiv tertilor in vederea pregatirii procesului de concesionare;

m)cheltuieli corespunzatoare intocmirii balantei terenurilor, stabilirii bonitatii terenurilor pe clase de calitate, in vederea calcularii redeventei, pentru verificarea respectarii tehnologiilor, alte impozite si taxe;

n)cheltuieli pentru preluarea, transportul, depozitarea, conditionarea si valorificarea redeventei in natura;

o)alte cheltuieli prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(5)Sumele ce se vireaza la bugetul de stat se stabilesc ca diferenta intre veniturile totale incasate efectiv pana la finele semestrului si cheltuielile totale efective pentru aceeasi perioada.

(6)Virarea sumelor calculate conform alin.(5) se efectueaza in termen de 30 de zile de la data expirarii semestrului incheiat.

(7) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol are obligatia sa deruleze fondurile rezultate din activitatile desfasurate prin conturi deschise la trezoreria statului.

(8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se aprobă prin hotăr�re a Guvernului.?

7. Articolul 12 se abroga.

8.Articolele 131 si 132 se modifica si vor avea următorul cuprins :

?Art. 131. – (1) Licenţa de pescuit este un document, netransmisibil, emis de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura pe baza datelor �nregistrate �n Fişierul navelor si ambarcaţiunilor de pescuit, care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitatea de pescuit comercial, şi care va cuprinde date privind proprietarul, sau, după caz, administratorul navei/ambarcaţiunii, caracteristicile tehnice ale acesteia, zona de pescuit, metodele, uneltele şi echipamentele de pescuit prevăzute la bord, precum şi perioada de valabilitate.

(2) In cazul transmiterii proprietăţii navei/ambarcaţiunii, in termen de 30 de zile de la data transmiterii, noul proprietar va comunica Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura schimbarea proprietarului, �n vederea eliberării unei noi licenţe de pescuit.

(3) Neutilizarea licenţei de pescuit pe o durata de 60 de zile, fără o cauza justificată, �n timpul perioadei sale de valabilitate, va fi considerată ca o renunţare a titularului la activitatea de pescuit, proced�ndu-se la excluderea definitivă a navei/ambarcaţiunii din fişier.

(4) Navele şi ambarcaţiunile de pescuit au obligaţia de a avea la bord licenţa de pescuit.

Art. 132. – (1) Autorizaţia de pescuit in scop comercial si/sau recreativ/sportiv este un document eliberat de administratorii resurselor acvatice vii si va conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcaţiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, modalitatea de pescuit si cota alocată pe specii.

(2) Un ansamblu de nave/ambarcaţiuni cu aceleaşi caracteristici şi care activează �n aceeaşi zonă de pescuit va putea primi o autorizaţie colectivă de pescuit.

(3) Autorizaţia de pescuit in scop comercial se va elibera şi �n cazul exercitării activităţii de pescuit �n ape ce nu aparţin jurisdicţiei sau suveranităţii rom�ne de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu prevederile acordurilor internationale incheiate de Romania.

(4)Deţinătorii autorizaţiilor de pescuit in scop comercial si/sau recreativ/sportiv sunt obligaţi sa marcheze zonele care fac obiectul acestora, in termen de 30 de zile de la data eliberarii autorizatiilor, sub controlul administratorului resurselor acvatice vii.

(5)Capturarea reproducatorilor din bazinele piscicole naturale, necesari activitatilor de reproducere artificiala din amenajarile piscicole, se face in baza unei autorizatii speciale eliberate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, cu acordul administratorului resurselor acvatice vii.?

9. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

?Art. 22. ? Administratorii si beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploatarii acestora, controlul activităţilor de pescuit, combaterea pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor şi degradărilor.?

10.Dupa articolul 22, se introduc articolele 221, 222 si 223 cu urmatorul cuprins :

?Art. 221. ? Personalul de paza este dotat, �n condiţiile legii, cu armament şi echipament corespunzător.

Art. 222. ?In timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, personalul de paza este asimilat personalului care �ndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice.

Art. 223. ? La nivelul structurilor teritoriale proprii, organizarea activităţii de pază este reglementată prin statutul administratorilor.?

11.Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

?Art. 26. ? Unităţile de poliţie, ale Poliţiei de frontieră şi ale Jandarmeriei sprijina acţiunile de pază a resurselor acvatice vii, potrivit atribuţiilor ce le revin �n temeiul legii.?

12.Articolul 28 se abroga.

13. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

?Art. 30. ? (1) Licentierea agentilor economici care desfasoara activitate de acvacultură, se face conform prezentei ordonante de urgenta, de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(2)Agentii economici care poseda autorizatie de pescuit in scop comercial in bazinele piscicole naturale in care se poate desfasura si activitate de acvacultura, pot desfasura aceasta activitate, la cerere, in baza unei licente de acvacultura si a platii unui tarif anual, al carei nivel se stabileste in baza productivitatii naturale, platit administratorilor resurselor acvatice vii .

(3)Productivitatea naturala a bazinelor piscicole naturale in care se poate practica acvacultura se stabileste de o institutie de cercetare de profil, in baza studiilor efectuate si se aproba de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(4) �n cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se infiinteaza Registrul unităţilor de producţie din acvacultură, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate unitatile şi instalaţiile folosite pentru activitatea de acvacultură. �n registru se vor menţiona date privind proprietarul sau administratorul unităţii, date tehnice de construcţie şi funcţionare precum şi speciile cultivate.

(5) Unităţile de producţie incluse �n Registrul unităţilor de producţie din acvacultură vor primi licenţă de acvacultură pentru o perioada determinată, eliberată de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(6) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau administratorului precum şi modificările privind capacitatea de producţie, şi speciile cultivate, trebuie comunicată, in termen de 30 de zile de la data modificarii survenite, Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, �n vederea reactualizării registrului şi eliberării unei noi licenţe de acvacultură, după caz.?

14.Articolul 351 se modifica si va avea următorul cuprins :

?Art. 351. ? Introducerea �n cultura a speciilor de peşti sau de alte vieţuitoare acvatice noi, provenite din import, se face cu avizul prealabil al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura şi al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodaririi apelor.?

15. Articolul 3825 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

?Art. 3825 (1) Anual, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor se vor stabili, perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii.

2) Perioadele si zonele de prohibitie se stabilesc cu respectarea prevederilor cuprinse in anexele nr.1 si 2 la prezenta lege.

3) In zonele de protectie pot fi incluse zone de reproducere, de hranire si/sau de iernare ale unor specii de pesti si alte vietuitoare acvatice cu valoare economica si/sau ecologica deosebite, sau aflate in pericol.

4) In zonele de protectie, sunt interzise total sau partial activitatea de pescuit, lucrarile hidrotehnice sau activitatile economice care pun in pericol echilibrul ecosistemelor acvatice protejate , cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a masurilor de prevenire a inundatiilor.

5) Zonele de protectie se aproba de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura la propunerea administratorilor resurselor acvatice vii din domeniul public.

6) Pentru apele care constituie frontiera de stat, perioadele de prohibitie, regulile de pescuit, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii se stabilesc in concordanta cu conventiile internationale incheiate cu statele riverane.

7) Persoanele fizice sau juridice, care folosesc apele din domeniul public in alte scopuri decat cel piscicol, sunt obligate sa ia masurile necesare pentru a impiedica perturbarea regimului hidrologic natural, distrugerea habitatelor speciilor de flora si fauna , precum si absorbtia resurselor acvatice vii prin statiile de pompare.

8) Administratorii si beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale au obligatia sa execute lucrari pentru protectia si refacerea habitatelor naturale .?

16.Articolele 551 ? 554 se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

?Art. 551. – Următoarele fapte constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 la 10.000.000 de lei:

a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau �n derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea r�urilor sau a canalelor;

b) utilizarea setcilor sau avelor, de orice fel, �n cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, �n ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi �n lacurile litorale;

c) nemarcarea uneltelor de pescuit sau a zonelor de pescuit;

d) neducerea la �ndeplinire la termenele şi �n condiţiile stabilite, a măsurilor dispuse de către inspectorul piscicol.

Art. 552. – Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 la 30.000.000 de lei:

a) oprirea, abaterea apelor curgătoare sau scurgerea apei totală/ parţială din bazinele piscicole amenajate, fără acordul administratorului, proprietarului sau detinatorului folosinţei piscicole;

b) introducerea in bazinele piscicole naturale sau bazinele piscicole amenajate, fără avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura a speciilor, raselor sau hibrizilor de resurse acvatice vii, altele dec�t cele existente;

c) lipsa licentei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.

Art. 553. – Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 16.000.000 la 32.000.000 de lei:

a) reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea sau comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minimă legală;

b) pescuitul lostritei fara autorizatie speciala eliberata de administratorul resurselor acvatice vii;

c) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor, �n unităţile de acvacultura, precum şi �n perimetrul bazinelor piscicole exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;

d) ne�nscrierea sau ştergerea numărului de identificare a navelor/ambarcaţiunilor de pescuit, precum şi a navelor/ambarcaţiunilor auxiliare de pescuit.

Art.554. – Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la 30.000.000 la 40.000.000 de lei:

a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole;

b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite;

c) distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală a bazinelor piscicole amenajate;

d) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care �mpiedică intrarea peştilor �n sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi �n instalaţiile hidroenergetice;

e) neluarea, la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare, a măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea resurselor acvatice vii ;

f) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile r�urilor, p�raielor, lacurilor, bălţilor şi bazinelor piscicole amenajate;

g)pescuitul cu momeli metalice si cu pesti artificiali in raurile populate cu lostrita;

h)prinderea pestelui cu unelte de plasa si cu pripoane in raurile si lacurile din zona de munte precum si in raurile colinare si de ses cu exceptia Dunarii si Prutului.

i) pescuitul in scop comercial pe cursul unei ape curgătoare �n zona de 500 metri aval de baraj;

j) neexecutarea lucrarilor pentru protectia si refacerea habitatelor naturale ale resurselor acvatice vii.?

17. Articolul 561 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

? Art.561. ? (1)Urmatoarele fapte constituie infractiune şi se sancţioneză cu amendă de la 50.000.000 la 100.000.000 de lei:

a)lipsa licentei de pescuit pentru nave si ambarcatiuni si/sau a autorizatiei de pescuit;

b) producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de catre persoanele neautorizate a navoadelor, voloacelor, a setcilor, avelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor, precum şi altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

c) pescuitul cu unelte de pescuit avand ochiul de plasă sub dimensiunile minime prevăzute de lege;

d) reducerea debitului şi a volumului de apă �n amenajările piscicole , �n scop de furt, respectiv pentru pescuit ilegal;

e) �nchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor şi a g�rlelor de legatură cu lacurile, bălţile sau terenurile inundate, de catre persoane neautorizate;

f) furtul de peşte prin orice mijloace şi metode din amenajările piscicole.

(2)Tentativa se pedepseşte.?

18.Dupa articolul 561 se introduce articolul 562 cu urmatorul cuprins :

?Art. 56(2). ? (1)Următoarele fapte constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă penală de la 300.000.000 la 800.000.000 lei :

a) pescuitul in scop comercial, in bazinele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, a peştilor sau a altor vieţuitoare acvatice, in perioada de prohibiţie, precum si distrugerea icrelor embrionate de peşte din zonele de reproducere naturala;

b) producerea, importul, confecţionarea, deţinerea, sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasă monofilament;

c) pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte �nţepătoare şi agăţătoare, prin greblare sau harponare;

d) pescuitul sau omor�rea deliberată a mamiferelor marine;

e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu unelte de plasa monofilament, precum si folosirea armelor de foc �n scopul omor