Ordinul Nr. 1133 din 28. 10. 2005, privind dreptul de pescuit in bazine piscicole naturale

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI

Ordinul Nr. 1133 din 28. 10. 2005, privind dreptul de pescuit in bazine piscicole naturale

DEZVOLTARII RURALE
ORDIN
Nr. 1133 din 28. 10. 2005
privind dreptul de pescuit in bazine piscicole naturale
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale � in baza :
– referatului de aprobare nr.2529 / 20.10.2005,
– prevederilor lit. e) a art. 73, art. 13, alin. 1, 3, 4 aleart. 132, art. 15, din Legea 192 / 2001
privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
– prevederilor Hotar�rii Guvernului nr. 865 / 2005 privind organizarea si functionarea
Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura,
– prevederilor Hotar�rii Guvernului nr. 155 / 2005 privind organizarea si functionarea
Ministerului Agriculturii Pdurilor i Dezvoltrii Rurale,cu modificrile si completrile
ulterioare,
emite prezentul :
ORDIN
Art. 1 Dreptul de pescuit in bazinele piscicole naturale apartine statului, este dat de autorizatia de
pescuit si se exercita prin permisul de pescuit.
Art. 2 Autorizatia de pescuit este un document cu regim special, emis si eliberat anual de catre
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si contine date referitoare la : zona de pescuit,
gestionarul resurselor acvatice vii, populatia de pescari, nave si ambarcatiuni, beneficiarii resurselor
acvatice vii si cotele alocate.
Art. 3 Autorizatia de pescuit poate fi :
a) autorizatie de pescuit in scop comercial ; modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in
anexa nr. 1 ;
b) autorizatie de pescuit recreativ/sportiv ;modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in
anexa nr. 2 ;
c) autorizatia de pescuit in scop stiintific; modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in
anexa nr. 3 ;
d) autorizatia speciala pentru capturarea reproducatorilor; modelul si continutul autorizatiei sunt
prezentate in anexa nr. 4.
ROM�NIA
Art. 4 Zonele de pescuit se stabilesc de catre gestionarii resurselor acvatice vii si se comunic anual
Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura pana la 31 noiembrie pentru anul urmator, pentru a
fi inscrise in autorizatie.
Art. 5(1)Gestionarul resurselor acvatice vii poate delega, dupa caz, parte din atributiile sale, pe baza
de contract, catre pescari � persoane fizice autorizate, organizatii de pescari sau persoane juridice
legal constituite, denumite in continuare gestionari delegati.
(2)Gestionarul are obligatia de a solicita Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura inscrierea
gestionarului delegat in autorizatia de pescuit.
Art. 6 (1)Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura nominalizeaza la propunerea gestionarului
resursei acvatice vii, centrele de prima vanzare cu punctele de descarcare arondate.
(2)Gestionarul resursei acvatice vii are obligatia de a propune cel putin un centru de prima vanzare
cu punctele de descarcare arondate pentru fiecare zona de pescuit.
Art. 7(1)Gestionarul/gestionarul delegat este furnizorul resursei acvatice vii capturate si are obligatia
de a intocmi avizul de insotire a marfii i factura fiscal, pe specii si cantitati, la punctul de
descarcare, acestea fiind si documente legale in vederea monitorizarii capturilor.
(2) Gestionarul/gestionarul delegat are obligaia de a completa fia de captur pentru sturioni, al
crei model este prezentat �n anexa nr. 5.
(3)Gestionarul are obligatia de a transmite periodic Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura
rezultatele monitorizarii.
Art. 8(1)Gestionarul resurselor acvatice vii are obligatia de a aronda detinatorii de permis de pescuit
in baza solicitarii acestora, unei zone de pescuit si de a transmite arondarea Agentiei Nationale
pentru Pescuit si Acvacultura, in vederea inscrierii acestora in autorizatia de pescuit.
(2) Detinatorii de permis trebuie sa solicite arondarea la cel putin o zona de pescuit, in vederea
exercitarii dreptului de pescuit prin permis.
Art. 9 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura va inscrie in autorizatia de pescuit
comercial numarul de identificare al navelor/ambarcatiunilor care isi desfasoara activitatea de
pescuit comercial in zona respectiva.
Art. 10 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura inscrie in autorizatiile de pescuit comercial
cota de pescuit, pe specii, alocata fiecarei zone de pescuit.
Art. 11( 1)Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura trasmite autorizatia gestionarului, in
termen de 15 zile de la solicitarea acestuia.
(2)Gestionarul elibereaza autorizatia de pescuit emisa de Agentia Nationale pentru Pescuit si
Acvacultura gestionarului delegat desemnat conform art. 5.
Art. 12 Agentia Nationala pentru pescuit si Acvacultura, la propunerea personalului propriu cu drept
de control, a gestionarilor sau a institutiilor abilitate cu drept de control, decide, dupa caz,
retragerea, suspendarea pentru o perioada de maxim 90 de zile sau anularea autorizatiei de pescuit.
Art. 13 Autorizatiile de pescuit eliberate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza
valabilitatea.
Art. 14 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abrog:
– Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.430/2005 privind acordarea
dreptului de pescuit in scop recreativ /sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I nr. 506 din 15 iunie 2005 ;
– Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.350/2001 pentru aprobarea
continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific,
precum si a permiselor de pescuit individuale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 617 din 1
octombrie 2001, precum si orice alte prevederi contrare prezentului ordin .
Art. 15 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
MINISTRU
Gheorghe FLUTUR
ANEXA 1 – fata
ROMANIA
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
Seria AP nr. .. .. ..
AUTORIZATIE
DE PESCUIT COMERCIAL
ANUL / PERIOADA ����������..�
I. ZONA DE PESCUIT �����������������.
CPV ����������������� �
II. GESTIONARUL �������������������
GESTIONARUL DELEGAT������������.
CTR���� /�������. CUI
13 casete
III. POPULATIA DE PESCARI
1 2 3
4 5 6
7 8 9
50 randuri a 3 coloane a 9 casete
ANEXA 1 – verso
IV. EFORT DE PESCUIT
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
25 randuri a 15 casete
V. COTA ALOCATA PE SPECII U/M
10 randuri a : 16 casete 5 casete
PRESEDINTE
PD �����������������..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �. .. .. .. .. ..
ANEXA 2
ROMANIA
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
Seria AP nr. .. .. ..
AUTORIZATIA
DE PESCUIT RECREATIV / SPORTIV
ANUL / PERIOADA ����������..
I. ZONA DE PESCUIT �����������������.
II. GESTIONARUL �������������������
III. GESTIONARUL DELEGAT������������.
����������� CTR����
/�������.
CUI
����������� CTR����
/�������.
CUI
����������� CTR����
/�������.
CUI
13 casete
IV. BAZINE PISCICOLE NATURALE
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
PRESEDINTE
ANEXA 3
ROMANIA
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
Seria AP nr. .. .. .. .
AUTORIZATIA
DE PESCUIT IN SCOP STIINTIFIC
ANUL / PERIOADA ����������..
I. ZONA DE PESCUIT �����������������.
BAZINE PISCICOLE NATURALE
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
�������������� de la ���������pana la ����������.
II. GESTIONARUL �������������������
TEMA DE CERCETARE������������.
CTR���� /�������. CUI
13 casete
III. EFORT DE PESCUIT
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
3 randuri a 15 casete
IV. UNELTE ,DISPOZITIVE SI METODE DE PESCUIT
1. ���������������. 2. ���������������.
3. ���������������. 4. ���������������.
5. ���������������. 6����������������
V. RESPONSABILUL CU TEMA DE CERCETARE :
NUME ���������..
PRENUME������������CNP
NUME����������PRENUME�������
�����CNP
10 randuri a 13 casute
VI. . SPECIA SI COTA ALOCATA CERCETARII
10 randuri a : 16 casete 5 casete 3 casete
PRESEDINTE
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �. .. .. .. .. .. KG BUC
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �. .. .. .. .. .. KG BUC
ANEXA 4
ROMANIA
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
Seria AP nr. .. .. .. .
AUTORIZATIA
SPECIALA PENTRU CAPTURAREA REPRODUCATORILOR
ANUL / PERIOADA��������������
I. ZONA/ZONE/TRONSOANE DE PESCUIT �����������������.
��������������������������������������.
II. GESTIONARUL �������������������
GESTIONARUL DELEGAT������������.
CTR���� /�������. CUI
13 casete
III. POPULATIA DE PESCARI
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 randuri a 3 coloane a 9 casete
IV. EFORT DE PESCUIT
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
10 randuri a 15 casete
V. COTA DE PESTE ALOCATA
10 randuri a : 16 casete 5 casete 3 casete
PRESEDINTE
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �. .. .. .. .. .. KG BUC
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �. .. .. .. .. .. KG BUC
Punct de debarcare ��������������
Administrator ����������������
FIA DE CAPTUR
PENTRU STURIONI
NR. ���.data���������
Zona de pescuit/tronsonul ����������������������
Locul capturrii sturionului ����������������������
Caracteristicile exemplarelor capturate:
Specificaia UM Exemplar 1 Exemplar 2 Exemplar 3 Exemplar 4
Denumirea speciei
Sex M/F
Lungime cm.
Greutate total Kg
Greutate dup
eviscerare
Kg
Greutatea icrelor Kg
Greutatea lapilor kg
Marca aplicat
Nume si prenume
pescar
Nr.
permis
Nr.
Autorizaie
Marcajul
exterior al
ambarcaiunii
Tipul uneltei de pescuit
ANEXA 5
Seria ��� nr. 000001
Semntura de predare:
1. �������������..
2. ��������������
Am primit
Numele i prenumele
���������������.
Semntura
L.S.
Nota: Fia de captur se completeaz �n momentul descrcrii la centrul de debarcare de ctre cel care
primete petele i se depune o copie �n termen de 3 zile la filiala teritorial a Ageniei Naionale pentru
Pescuit i Acvacultur