Ordinul nr. 1134 din 28. 10. 2005, privind accesul la resursele acvatice vii

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI

Ordinul nr. 1134 din 28. 10. 2005, privind accesul la resursele acvatice vii

DEZVOLTARII RURALE
ORDIN
Nr. 1134 din 28. 10. 2005
privind accesul la resursele acvatice vii
in vederea practicarii pescuitului
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale � in baza :
– referatului de aprobare nr.2259/ 20.10.2005,
– prevederilor lit. e) a art. 73, alin. 1 al art. 8, art. 121, art. 14, alin. 1, 2, 4, 5 ale art. 16, alin. 1, 2
ale art.21 din Legea nr.192 / 2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
– prevederilor Hotr�rii Guvernului nr. 155 / 2005 privind organizarea si functionarea
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,
emite prezentul :
ORDIN
Art. 1 Accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului se face in baza permisului
de pescuit in zona solicitata.
Art. 2 Permisul de pescuit este un document, cu regim special, tiparit de Compania Nationala de
Administrare a Fondului Piscicol si eliberat de gestionarii resurselor acvatice vii.
Art. 3 Permisul de pescuit este nominal si netransmisibil.
Art. 4 (1) Permisul de pescuit poate fi:
a) permis de pescuit comercial pentru pescar profesionist – valabil 10 ani
b) permis de pescuit sportiv pentru pescar sportiv � valabil 1 an
(2) Modelul si continutul permiselor de pescuit este prezentat in Anexa nr. 1
Art. 5 Pentru dobandirea permisului de pescuit comercial sunt necesare urmatoarele documente :
– cerere tip, conform modelului din Anexa nr. 2,la prezentul ordin;
– copie dupa actul de identitate;
– cazier judiciar / declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu a fost
condamnat pentru infraciuni prevzute �n Legea nr.192 / 2001, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
– certificatul de inregistrare / dovada de membru al asociatiei / organizatiei / document de atestare
profesionala
Art. 6(1) Pentru dobandirea permisului de pescuit sportiv este necesara dovada calitatii de
membru al unei asociatii de pescari sportivi legal constituite.
(2)Eliberarea permisului de pescuit sportiv se face de catre asociatia de pescari sportivi, in baza
contractului incheiat cu gestionarii resurselor acvatice vii.
ROM�NIA
Art. 7(1)Detinatorii de permis de pescuit pot pescui in scop recreativ/sportiv in orice bazin piscicol
natural de pe teritoriul Romaniei in baza unei viniete speciale emisa de Compania Nationala de
Administrare a Fondului Piscicol, aplicate pe permis.
(2) Modelul si continutul vinietei sunt prezentate in Anexa nr. 3,la prezentul ordin.
Art. 8(1)Gestionarul resursei acvatice vii poate suspenda permisul de pescuit pe o perioada de 30 de
zile in cazul in care exista un litigiu declarat.
(2)Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate anula permisul de pescuit la propunerea
personalului propriu cu drept de control, a gestionarilor precum si a altor institutii abilitate cu drept
de control.
Art. 9 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abrog :
– anexele nr. 6 si 7 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.350/2001 pentru
aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si
stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr..
617 din 1 octombrie 2001;
– art.6 i anexa nr.2 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.430/2005
privind acordarea dreptului de pescuit in scop recreativ /sportiv in bazinele piscicole naturale,
publicat �n M.Of. Partea I, nr.506 din 15 iunie 2005 ; precum si orice alte prevederi contrare
prezentului ordin .
Art. 10 Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 11 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
MINISTRU
Gheorghe FLUTUR
ANEXA NR. 1
Modelul si continutul permiselor de pescuit
1. Permis de pescuit comercial
FATA
VERSO
Permisul este de tip laminat-plastifiat
Dimensiunile formatului sunt L – 10,5 cm, l – 7,5 cm
Dimensiunile fotografiei 3 cm x 3,5 cm
Dimensiunile vignetei 5 cm x 5 cm
FOTO
R
OMANIA
MAPDR ANPA
PERMIS DE PESCUIT COMERCIAL
CNP��������������
NUME������������..
PRENUME����������
DOMICIULIUL���������
����������������
Valabil pana la ����… P00237
ZONA DE PESCUIT
COMERCIAL
1___________
2 ___________
3____________
loc pentru
VINIETA
pentru pescuit recreativ
/ sportiv
(Anexa nr. 1 �continuare)
2. Permis de pescuit recreativ /sportiv
FATA
VERSO
Permisul este de tip laminat-plastifiat
Dimensiunile formatului sunt L � 8,5 cm, l – 5,5 cm
Dimensiunile vignetei 5 cm x 5 cm
ASOCIATIA��������������
CNP�����������������.
NUME����������������
PRENUME�������������..
DOMICIULIUL�����������
��
S 0123
ROMANIA
Valabil �n anul��.�.
PERMIS DE PESCUIT RECREATIV / SPORTIV
loc pentru
VINIETA
CARNET
MEMBRU
SERIA
�����
Nr.
�����
ANEXA NR 2
CERERE
privind dobandirea permisului de pescuit
CATRE,
__________________________________________________________________
(gestionar, asociatie )
Subsemnatul��������������������…
CNP�����������.BI / CI�����������
fiul lui����������..si al �����������..
domiciliat in / com / oras / municipiu����������.
Jud�������.str��������.nr���bl����..
ap���cod����.
Posesor al carnetului de membru asociat seria�� nr���� cotizatia������� solicit /
detin permisul de pescuit :
– sportiv
– comercial
– zona
anexez prezentei cereri :
– copie dupa actul de identitate da /nu  
– cazier judiciar / declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu a fost
condamnat la infraciuni conform Legii 192 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
da /nu
– certificatul de inregistrare / dovada de membru al asociatiei / organizatiei / document de
atestare profesionala
da /nu
SEMNATURA
ANEXA NR. 3
Modelul si continutul vinietelor
A. Vinieta anuala
B. Vinieta decadala
Descriere
– dimensiuni: 5 cm x 5 cm
– vigneta este de tip laminat � plastifiat, autocolanta
Seria
Nr�
�..
Anul
��
Seria……nr���
Anul�����
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
S�.
1
1
2
8
7
9
10
zile
Seria……nr��..
Anul�����
I
F M
A
M
I
I A
S
O
N
D
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18